Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 2.874 văn bản: Cơ cấu tổ chức
2701

Quyết định 343/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 29/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2015
2702

Quyết định 45/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 29/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2016
2703

Quyết định 52/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 28/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2016
2704

Quyết định 44/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 28/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2008
2705

Quyết định 61/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 23/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2015
2706

Quyết định 38/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 22/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2016
2707

Quyết định 1716/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 21/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2016
2708

Quyết định 59/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 20/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2015
2709

Quyết định 37/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 17/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2008
2710

Quyết định 21/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 17/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2017
2711

Quyết định 1892/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 16/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2016
2712

Quyết định 52/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 16/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2015
2713

Quyết định 2361/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 16/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2015
2714

Quyết định 36/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 15/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2008
2715

Quyết định 2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 15/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
2716

Quyết định 31/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 10/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2009
2717

Quyết định 30/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 10/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2016
2718

Quyết định 28/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 09/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2008
2719

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa hoạc và Công nghệ thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 09/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2008
2720

Quyết định 1627/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 08/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2016
Vui lòng đợi