Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 2.886 văn bản: Cơ cấu tổ chức
2701

Quyết định 92/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 25/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
2702

Quyết định 97/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 25/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2015
2703

Quyết định 26/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 19/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2016
2704

Quyết định 50/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 18/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
2705

Quyết định 81/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về cho phép thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố tại phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 14/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2008
2706

Quyết định 48/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

Ban hành: 13/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2008
2707

Quyết định 59/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 13/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2016
2708

Quyết định 2248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 12/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2015
2709

Quyết định 80/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kiện toàn tổ chức Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc Uỷ ban nhân dân quận - huyện

Ban hành: 11/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2008
2710

Quyết định 21/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La

Ban hành: 11/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2016
2711

Quyết định 53/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 03/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2017
2712

Quyết định 79/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố

Ban hành: 31/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2008
2713

Quyết định 343/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 29/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2015
2714

Quyết định 45/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An

Ban hành: 29/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2016
2715

Quyết định 52/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai

Ban hành: 28/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2016
2716

Quyết định 44/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Hà Nội

Ban hành: 28/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2008
2717

Quyết định 61/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương

Ban hành: 23/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2015
2718

Quyết định 38/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang

Ban hành: 22/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2016
2719

Quyết định 1716/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 21/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2016
2720

Quyết định 59/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương

Ban hành: 20/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2015
Vui lòng đợi