Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 2.716 văn bản: Cơ cấu tổ chức
2321

Quyết định 36/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Thanh tra Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 08/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2010
2322

Quyết định 2517/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn từ ngành tài chính sang ngành tài nguyên môi trường

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 07/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2010
2323

Quyết định 14/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Đầu tư;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 06/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2016
2324

Quyết định 1197/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 06/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2016
2325

Quyết định 12/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 06/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2015
2326

Quyết định 27/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính thành phố

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 29/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2010
2327

Quyết định 09/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 20/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2016
2328

Quyết định 1025/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 20/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2016
2329

Quyết định 1755/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 16/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2010
2330

Quyết định 1592/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành mẫu Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 08/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2010
2331

Quyết định 1496/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 02/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2010
2332

Quyết định 646/QĐ-CTUBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 29/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2016
2333

Quyết định 20/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 10/5/2007 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, tổ nhân dân

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 29/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2010
2334

Quyết định 21/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND ngày 10/5/2007 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, khu phố

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 29/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2010
2335

Quyết định 12/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 17/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2016
2336

Quyết định 14/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 17/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2010
2337

Quyết định 12/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài chính Hà Nội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 26/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2010
2338

Quyết định 86/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 12/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2016
2339

Quyết định 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 05/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2016
2340

Quyết định 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 05/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2016
Vui lòng đợi