Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 2.400 văn bản: Cơ cấu tổ chức
2321

Quyết định 1505/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 01/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2015
2322

Quyết định 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương

Ban hành: 01/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2016
2323

Quyết định 55/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 30/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2015
2324

Quyết định 58/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hợp nhất Viện Kinh tế, Viện Nghiên cứu Xã hội và Viện Quy hoạch Xây dựng thành Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 27/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2008
2325

Quyết định 37/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

Ban hành: 26/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2008
2326

Quyết định 28/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, tỉnh Bình Phước

Ban hành: 25/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
2327

Quyết định 725/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hà Nam

Ban hành: 23/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2016
2328

Quyết định 56/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sáp nhập Ban Thi đua - Khen thưởng, Ban Tôn giáo và Dân tộc vào Sở Nội vụ và bổ sung chức năng giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức, quản lý về văn thư lưu trữ nhà nước cho Sở Nội vụ

Ban hành: 23/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2008
2329

Quyết định 55/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hợp nhất Sở Thể dục Thể thao, Sở Du lịch với Sở Văn hoá và Thông tin thành Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch

Ban hành: 23/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2008
2330

Quyết định 41/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 20/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2016
2331

Quyết định 52/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hợp nhất Sở Công nghiệp và Sở Thương mại thành Sở Công Thương thành phố

Ban hành: 13/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2008
2332

Quyết định 51/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sáp nhập Ban Thi đua - Khen thưởng vào Sở Nội vụ và bổ sung chức năng giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức, quản lý về văn thư lưu trữ nhà nước cho Sở Nội vụ

Ban hành: 13/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2008
2333

Quyết định 53/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đổi tên Sở Giao thông - Công chính thành Sở Giao thông vận tải thành phố

Ban hành: 13/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2008
2334

Quyết định 50/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hợp nhất Sở Văn hoá và Thông tin, Sở Thể dục và Thể thao thành Sở Văn Hoá và Thể thao thành phố

Ban hành: 13/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2008
2335

Quyết định 33/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế

Ban hành: 30/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2017
2336

Quyết định 1243/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Thành phố Huế và các huyện

Ban hành: 26/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2021
2337

Quyết định 41/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện

Ban hành: 20/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2008
2338

Quyết định 25/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 13/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2015
2339

Quyết định 1442/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Đề án tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Nghệ An theo Nghị định 13/2008/NĐ-CP và 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ

Ban hành: 24/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2016
2340

Quyết định 31/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Đào tạo

Ban hành: 04/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2008
Vui lòng đợi