Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.089 văn bản: Cơ cấu tổ chức
2261

Quyết định 1899/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật của Thành phố về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
2262

Quyết định 1878/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2018-2024

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
2263

Quyết định 1813/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
2264

Quyết định 1807/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Đoàn Thanh tra, kiểm tra liên ngành công tác An toàn thực phẩm "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2018

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức Tải về
2265

Quyết định 1801/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố Hà Nội kỳ 2014-2018

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
2266

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
2267

Quyết định 11/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định 2882/2016/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cơ cấu tổ chức Tải về
2268

Quyết định 08/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Xây dựng, Cơ cấu tổ chức Tải về
2269

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó của các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp Trưởng, cấp Phó của phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
2270

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
2271

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã về việc công bố, cập nhật, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
2272

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
2273

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
2274

Quyết định 972/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức kỳ thi Toán học (Hà Nội) mở rộng năm 2018 (HOMC 2018)

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
2275

Quyết định 977/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
2276

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Xây dựng, Cơ cấu tổ chức Tải về
2277

Quyết định 893/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
2278

Quyết định 12/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cơ cấu tổ chức Tải về
2279

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
2280

Quyết định 758/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn Thành phố năm 2018

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về