Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.081 văn bản: Cơ cấu tổ chức
2261
2262

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai

2263
2264

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

2265

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện

2266

Quyết định 972/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức kỳ thi Toán học (Hà Nội) mở rộng năm 2018 (HOMC 2018)

2267

Quyết định 977/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

2268

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh

2269

Quyết định 893/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới Thành phố Hà Nội

2270
2271

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh

2272

Quyết định 758/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn Thành phố năm 2018

2273

Công văn 629/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

2274

Quyết định 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021

2275
2276

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại đối với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

2277

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh

2278
2279

Quyết định 411/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển điện lực Thành phố Hà Nội

2280

Quyết định 170/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định 2581/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh