Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 2.274 văn bản: Cơ cấu tổ chức
2041

Quyết định 95/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 26/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2016
2042

Quyết định 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

Ban hành: 25/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2016
2043

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông Vận tải

Ban hành: 25/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
2044

Quyết định 23/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương

Ban hành: 18/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2009
2045

Quyết định 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng

Ban hành: 17/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
2046

Quyết định 81/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 12/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2016
2047

Quyết định 21/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 12/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2009
2048

Quyết định 23/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Ban hành: 06/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2016
2049

Quyết định 24/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

Ban hành: 06/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2016
2050

Quyết định 53/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội

Ban hành: 03/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2009
2051

Quyết định 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 02/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2016
2052

Quyết định 396/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải

Ban hành: 25/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2016
2053

Quyết định 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hoà Bình

Ban hành: 20/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2015
2054

Quyết định 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Y tế

Ban hành: 17/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2016
2055

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 16/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
2056

Quyết định 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình

Ban hành: 10/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2016
2057

Quyết định 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 05/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2017
2058

Quyết định 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận - huyện

Ban hành: 03/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2018
2059

Quyết định 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 30/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2016
2060

Quyết định 09/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận - huyện

Ban hành: 22/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2009
Vui lòng đợi