Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 2.335 văn bản: Cơ cấu tổ chức
2021

Quyết định 21/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 28/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2016
2022

Quyết định 71/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp quận - huyện

Ban hành: 28/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2009
2023

Quyết định 103/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội

Ban hành: 24/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2009
2024

Quyết định 4825/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Ban Tiếp công dân của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Ban hành: 17/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2009
2025

Quyết định 32/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 17/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2016
2026

Quyết định 53/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Ban hành: 07/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2016
2027

Quyết định 51/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Long An

Ban hành: 04/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2015
2028

Quyết định 25/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai

Ban hành: 04/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2016
2029

Quyết định 72/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 04/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2016
2030

Quyết định 2216/QĐ-CTUBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Ban hành: 03/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2016
2031

Quyết định 48/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc bổ sung Quyết định 23/2009/QĐ-UBND ngày 06/03/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Ban hành: 01/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2016
2032

Quyết định 32/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

Ban hành: 31/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2016
2033

Quyết định 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 24/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2016
2034

Quyết định 62/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Bình Dương

Ban hành: 20/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2016
2035

Quyết định 580/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

Ban hành: 14/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2016
2036

Quyết định 1687/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

Ban hành: 11/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2015
2037

Quyết định 68/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải Nghệ An

Ban hành: 29/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
2038

Quyết định 3764/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập tổ cộng tác viên liên ngành của Ban Chỉ đạo phát triển hệ thống chợ và cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 24/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2009
2039

Quyết định 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau

Ban hành: 23/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2016
2040

Quyết định 31/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Long An

Ban hành: 22/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2016
Vui lòng đợi