Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.447 văn bản: Cơ cấu tổ chức
01

Quyết định 624/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập bộ phận chuyên trách thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm nhiệm vụ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tài nguyên-Môi trường Tải về
02

Quyết định 1492/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh và Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
03

Quyết định 13/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
04

Quyết định 12/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức Tải về
05

Quyết định 4927-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước Thành phố giai đoạn 2020-2025

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
06

Quyết định 25/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Đầu tư, Cơ cấu tổ chức Tải về
07

Quyết định 1066/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Công nghiệp, Cơ cấu tổ chức Tải về
08

Quyết định 1021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Cơ cấu tổ chức Tải về
09

Quyết định 1022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc kiện toàn Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Cơ cấu tổ chức Tải về
10

Quyết định 2826/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
11

Quyết định 1005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 – 2025

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Chính sách Tải về
12

Quyết định 693/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thương mại-Quảng cáo, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
13

​Quyết định 14/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Xây dựng, Cơ cấu tổ chức Tải về
14

Quyết định 1007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam năm 2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
15

Quyết định 13/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
16

Quyết định 23/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 16/2021/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
17

Quyết định 1113/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tài nguyên-Môi trường Tải về
18

Công văn 1454/UBND-SNV của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Thông báo 16-TB/BCĐ ngày 03/4/2023 của Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
19

Quyết định 1193/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
20

Quyết định 4914-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy (Khóa XVII)

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về