Văn bản Luật Chứng khoán

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 512 văn bản: Chứng khoán
481
482

Quyết định 80/2000/QĐ-UBCK của uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/1998/TT-UBCK của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

483
484

Quyết định 79/2000/QĐ-UBCK của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế thành viên, niêm yết, công bố thông tin và giao dịch chứng khoán

485
486

Thông tư 74/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 39/2000/QĐ-TTg ngày 27/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ quy định thạm thời ưu đãi về thuế đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán

487

Quyết định 59/2000/QĐ-UBCK của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung

488

Nghị định 22/2000/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

489

Công văn 50/2000/UBCK3 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ chứng khoán và thực hiện quyền của người sở hữu chứng khoán

490
491

Quyết định 99/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán công ty chứng khoán

492

Quyết định 42/2000/QĐ-UBCK1 sửa đổi Quy chế Thành viên, niêm yết, công bố thông tin và giao dịch chứng khoán theo Quyết định 04/1999/QĐ-UBCK1 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành

493

Thông tư 55/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung

494

Nghị định 17/2000/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra chứng khoán

495

Thông tư 01/2000/TT-UBCK1 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn tạm thời chế độ thu phí đối với khách hàng của các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán

496

Quyết định 39/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tạm thời ưu đãi về thuế đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán

497

Thông tư 11/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với công ty chứng khoán cổ phần và trách nhiệm hữu hạn

498

Thông tư 01/1999/TT-UBCK1 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn Quyết định 139/1999/QĐ-TTg ngày 10/6/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam

499

Thông tư 04/1999/TT-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn việc thành lập Công ty chứng khoán của Ngân hàng thương mại

500

Công văn 149/UBCK3 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn thành lập, cấp giấy phép hoạt động cho công ty chứng khoán và cấp giấy phép hành nghề cho cá nhân