Văn bản Luật Chứng khoán

Có tất cả 432 văn bản: Chứng khoán
421

Quyết định 31/1999/QĐ-UBCK6 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế giám sát, thanh tra hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán

Ban hành: 12/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
422

Quyết định 105/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán Trung tâm giao dịch chứng khoán

Ban hành: 30/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
423

Quyết định 172/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc các tổ chức tín dụng thành lập Công ty chứng khoán và tham gia niêm yết chứng khoán

Ban hành: 19/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2005
424

Quyết định 139/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Ban hành: 10/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2003
425

Quyết định 05/1999/QĐ-UBCK3 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán

Ban hành: 27/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
426

Quyết định 04/1998/QĐ-UBCK3 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty chứng khoán

Ban hành: 13/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
427

Quyết định 05/1998/QĐ-UBCK3 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ

Ban hành: 13/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
428

Quyết định 179/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Vụ Tài chính - Kế toán thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Ban hành: 19/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
429

Nghị định 48/1998/NĐ-CP của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Ban hành: 11/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2004
430

Quyết định 127/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Giao dịch chứng khoán

Ban hành: 11/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2004
431

Quyết định 1038/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng nghiệp vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán trực thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Ban hành: 05/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
432

Quyết định 361/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chuẩn bị tổ chức thị trường chứng khoán

Ban hành: 20/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
Vui lòng đợi