Văn bản Luật Chứng khoán

Có tất cả 426 văn bản: Chứng khoán
21

Quyết định 1571/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung liên quan đến hoạt động đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chứng khoán Tải về
Ban hành: 19/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2019
22

Văn bản hợp nhất 37/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chứng khoán Tải về
Xác thực: 05/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2019
23

Văn bản hợp nhất 36/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài Chính ban hành hợp nhất quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chứng khoán Tải về
Xác thực: 05/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2019
24

Thông tư 35/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 115/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán và Thông tư 116/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Chứng khoán Tải về
Ban hành: 12/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2019
25

Thông tư 34/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Chứng khoán Tải về
Ban hành: 11/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2019
26

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chứng khoán Tải về
Xác thực: 09/05/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2019
27

Thông tư 13/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết

Lĩnh vực: Chứng khoán Tải về
Ban hành: 15/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2019
28

Quyết định 242/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025"

Lĩnh vực: Chứng khoán; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 28/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2019
29

Quyết định 32/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Chứng khoán Tải về
Ban hành: 07/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2019
30

Công văn 5359/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng chứng khoán

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Chứng khoán Tải về
Ban hành: 27/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2019
31

Thông tư 128/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chứng khoán Tải về
Ban hành: 27/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2019
32

Thông tư 127/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chứng khoán Tải về
Ban hành: 27/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2019
33

Văn bản hợp nhất 41/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Chứng khoán

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chứng khoán Tải về
Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2019
34

Công văn 4023/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Chứng khoán Tải về
Ban hành: 17/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2018
35

Quyết định 583/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá theo lô chuyển nhượng vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần

Lĩnh vực: Chứng khoán Tải về
Ban hành: 06/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2020
36

Quyết định 585/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế mẫu về bán đấu cổ phần ra công chúng

Lĩnh vực: Chứng khoán Tải về
Ban hành: 06/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2020
37

Nghị định 95/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chứng khoán Tải về
Ban hành: 30/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2018
38

Quyết định 950/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 538/QĐ-BTC ngày 22/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Chứng khoán Tải về
Ban hành: 19/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2018
39

Quyết định 803/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Hành chính; Chứng khoán Tải về
Ban hành: 28/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2018
40

Thông tư 23/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành

Lĩnh vực: Chứng khoán; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 12/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2018
Vui lòng đợi