Văn bản Luật Chứng khoán

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 512 văn bản: Chứng khoán
21

Quyết định 40/QĐ-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về việc ban hành Quy định hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Chứng khoán Tải về
22

Quyết định 17/QĐ-HĐTV của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chứng khoán Tải về
23

Quyết định 06/QĐ-SGDVN của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Lĩnh vực: Chứng khoán, Thông tin-Truyền thông Tải về
24

Quyết định 20/QĐ-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về việc sửa đổi Phụ lục của Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán

Lĩnh vực: Chứng khoán Tải về
25

Thông tư 6/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chứng khoán Tải về
26

Quyết định 01/QĐ-SGDVN của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Chứng khoán Tải về
27

Công văn 1461/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc thanh toán giao dịch qua tài khoản chứng khoán

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chứng khoán Tải về
28

Nghị định 128/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Chứng khoán Tải về
29

Thông tư 114/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chứng khoán Tải về
30

Thông tư 102/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chứng khoán Tải về
31

Thông tư 101/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Chứng khoán Tải về
32

Quyết định 14/QĐ-SGDVN của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế vận hành Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Lĩnh vực: Chứng khoán Tải về
33

Công văn 36677/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chứng khoán Tải về
34

Công văn 33173/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng khoán tại nước ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chứng khoán Tải về
35

Quyết định 113/QĐ-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Chứng khoán Tải về
36

Quyết định 109/QĐ-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Chứng khoán Tải về
37

Quyết định 108/QĐ-VSD của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế về hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Chứng khoán Tải về
38

Công văn 8225/BTC-VP của Bộ Tài chính về việc rà soát các biện pháp chống nghẽn lệnh đã áp dụng

Lĩnh vực: Chứng khoán Tải về
39

Thông tư 58/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chứng khoán Tải về
40

Thông tư 57/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chứng khoán Tải về