Văn bản Luật Chứng khoán

Có tất cả 426 văn bản: Chứng khoán
281

Thông tư 36/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 217/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Ban hành: 27/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2017
282

Quyết định 695/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thực hiện Thông tư 65/2016/TT-BTC ngày 26/04/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Ban hành: 13/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2016
283

Công văn 1749/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán

Ban hành: 26/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2016
284

Quyết định 479/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính về hành nghề chứng khoán thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

Ban hành: 10/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
285

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-NHNN năm 2016 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Xác thực: 13/01/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
286

Thông tư 203/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán

Ban hành: 21/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2016
287

Quyết định 999/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần theo lô tại Sở Giao dịch Chứng khoán

Ban hành: 19/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2015
288

Thông tư 210/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán

Ban hành: 30/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2015
289

Quyết định 2880/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Ban hành: 22/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2013
290

Quyết định 2854/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Ban hành: 09/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2016
291

Quyết định 1353/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Ban hành: 30/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
292

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán của Quốc hội, số 62/2010/QH12

Ban hành: 24/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2010
293

Thông tư 148/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng

Ban hành: 24/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2010
294

Chỉ thị 20/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý thị trường chứng khoán

Ban hành: 23/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2008
295

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội

Ban hành: 29/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2006
296

Thông tư số 11/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2002/TT-BTC ngày 12/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm

Ban hành: 21/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2006
297

Quyết định 1550/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về quản lý ngoại hối đối với việc mua, bán chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán

Ban hành: 06/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2005
298

Nghị định 90/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Ban hành: 12/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2003
299

Quyết định 80/2000/QĐ-UBCK của uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/1998/TT-UBCK của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Ban hành: 29/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2004
300

Thông tư 55/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung

Ban hành: 09/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
Vui lòng đợi