Nghị quyết 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------
Số: 28/NQ-HĐND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 
 
NGHỊ QUYẾT
VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI NĂM 2015
-----------------------------------
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ 16
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội Khóa XII về Thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường tại 10 tỉnh, thành phố; Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân của Huyện, Quận, Phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân Huyện, Quận, Phường;
Căn cứ Nghị quyết số 38/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2014;
Sau khi xem xét Tờ trình số 6247/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố, Báo cáo thẩm tra số 762/BC-KTNS ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,
 
QUYẾT NGHỊ:
 
 
Hội đồng nhân dân thành phố tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố năm 2015.
Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh một số nội dung như sau:
I. Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2014:
Tổng sản phẩm nội địa của thành phố (GDP) năm 2014 ước đạt 878.939 tỷ đồng, tăng 9,5% cao hơn năm 2013 (tăng 9,3%), chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát tốt (tăng 3% so năm 2013 tăng 5,2%). Cơ cấu kinh tế thành phố tiếp tục chuyển dịch tích cực, đúng hướng; nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh; tích cực, chủ động triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phục hồi sản xuất - kinh doanh; Chương trình bình ổn thị trường được thực hiện hiệu quả gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” góp phần mở rộng thị trường trong nước và kiềm chế chỉ số giá tiêu dùng (thấp hơn so với cả nước). Thu hút đầu tư nước ngoài và khách du lịch quốc tế tăng so với cùng kỳ.
Kết cấu hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư, công tác chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được tăng cường. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện các chính sách an sinh xã hội đạt kết quả thiết thực, góp phần giảm bớt khó khăn, cải thiện và từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân của người đứng đầu và các cơ quan đơn vị được quan tâm hơn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Tuy nhiên, tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố vẫn còn nhiều khó khăn, bộc lộ một số hạn chế, yếu kém:
- Các chỉ tiêu chưa đạt (7) bao gồm: Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu; tỷ lệ hộ dân đô thị được sử dụng nước sạch; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý; tỷ lệ xử lý nước thải y tế; số điểm ngập do mưa; số lượt người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng.
- Tăng trưởng kinh tế thành phố phục hồi chậm, chất lượng chưa cao, tổng cầu của kinh tế thành phố còn yếu, cơ cấu lại kinh tế thành phố thực hiện chậm. Xuất khẩu nặng về gia công, giá trị gia tăng thấp. Tình hình sản xuất của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ còn nhiều khó khăn; tăng trưởng tín dụng chưa đạt chỉ tiêu đề ra, tỷ lệ nợ xấu còn cao; chưa gắn kết việc hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ với phát triển công nghiệp hỗ trợ của thành phố; việc ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học - công nghệ vào thực tiễn chưa nhiều.
- Công tác quản lý và phát triển đô thị, kết cấu hạ tầng đô thị còn bất cập; cơ chế, chính sách xã hội hóa đầu tư, thu hút vốn đầu tư xã hội chưa có bước đột phá, chưa đáp ứng nguồn vốn đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng; tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước nội thị, ô nhiễm môi trường vẫn nghiêm trọng. Nước hợp vệ sinh phục vụ sinh hoạt cho nhân dân chưa đạt chất lượng và chỉ tiêu đề ra.
- Một số vấn đề bức xúc trong lĩnh vực văn hóa - xã hội chậm được khắc phục. Tình hình phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng; tình hình cháy, nổ trên địa bàn thành phố còn diễn biến phức tạp, gây tâm lý lo lắng, bất an trong xã hội. Công tác cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu. Tình trạng quan liêu, chưa nắm sát tình hình, chưa giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân vẫn còn tồn tại ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị.
II. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2015:
Mục tiêu tổng quát:
Tập trung mọi nguồn lực tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt kết quả cao nhất các mục tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội nhất là mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội; bảo đảm quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục chủ động hội nhập quốc tế và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; thực hiện có hiệu quả 6 chương trình đột phá; bảo vệ môi trường - ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khắc phục các yếu kém tồn tại; tăng cường cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ năm 2015 qua đó tạo nền tảng, tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo.
Các chỉ tiêu chủ yếu: (25 chỉ tiêu)
a) Các chỉ tiêu kinh tế (05 chỉ tiêu):
(1) Tổng sản phẩm trong nước (GDP) trên địa bàn tăng từ 9,5% trở lên.
(2) Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng 30% GDP.
(3) Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn cả nước.
(4) Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu: 8% - 10%.
(5) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không tính ghi thu ghi chi): 265.776 tỷ đồng.
b) Các chỉ tiêu xã hội (8 chỉ tiêu):
(1) Số lao động được tạo việc làm mới: 120.000 người.
(2) Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề: 72%.
(3) Tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 4,6%.
(4) Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí thành phố giảm còn dưới 1%.
(5) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 8%.
(6) Số giường bệnh trên 10.000 dân: 42 giường.
(7) Số bác sĩ trên 10.000 dân: 15 bác sĩ.
(8) Diện tích nhà ở bình quân đầu người: 17m2/người.
c) Các chỉ tiêu môi trường (12 chỉ tiêu):
(1) Phấn đấu các hộ dân thành phố được sử dụng nước sạch hoặc nước hợp vệ sinh: 100%.
(2) Tỷ lệ diện tích che phủ rừng và cây xanh phân tán quy đổi trên tổng diện tích đất tự nhiên đến cuối năm 2015 đạt 40%.
(3) Tỷ lệ chất thải rắn thông thường ở đô thị được thu gom, xử lý: 100%.
(4) Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại được thu gom, xử lý: 100%.
(5) Tỷ lệ chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý: 100%.
(6) Tỷ lệ Khu chế xuất, Khu công nghiệp đang hoạt động đảm bảo có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường: 100%.
(7) Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý: 95%.
(8) Tỷ lệ xử lý nước thải y tế: 100%.
(9) Phấn đấu xóa 49/58 điểm ngập do mưa (kể cả 33 điểm tái ngập) và 21/29 điểm ngập phát sinh mới do mưa.
(10) Số lượt người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng: tối thiểu 600 triệu lượt người.
(11) Kìm hãm và giảm dần số vụ ùn tắc giao thông trên 30 phút.
(12) Giảm từ 5% trở lên số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2014.
III. Nhiệm vụ và các giải pháp chính:
Hội đồng nhân dân thành phố cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ và giải pháp do Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo tại kỳ họp; đồng thời đề nghị lưu ý những vấn đề sau:
1. Về phát triển kinh tế:
Tập trung huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế của thành phố, tiếp tục và quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện tái cấu trúc kinh tế thành phố, đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng; tiếp tục thúc đẩy phát triển 9 nhóm ngành dịch vụ, 4 ngành công nghiệp trọng yếu có hàm lượng khoa học - công nghệ và giá trị gia tăng cao; phát triển mạnh các ngành công nghiệp hỗ trợ theo sản phẩm ngành và lĩnh vực công nghiệp gắn với hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích nghiên cứu, hoạt động đổi mới, sáng tạo, thương mại hóa thành tựu khoa học - công nghệ, ứng dụng vào sản xuất, tăng cường chuyển giao công nghệ tiên tiến, đổi mới công nghệ thiết bị; tạo điều kiện phát triển công nghiệp thời trang.
Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; công khai, minh bạch quy trình, thủ tục hành chính ở các cấp chính quyền và các Sở ngành để nâng cao hiệu quả quản lý, giảm phiền hà cho nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp. Triển khai sâu rộng chương trình bình ổn giá, phát triển mạng lưới phân phối, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản.
Tập trung nâng cao chất lượng thực hiện tiêu chí nông thôn mới, đầu tư và bổ sung chính sách thu hút nguồn lực xã hội, phấn đấu hoàn thành cơ bản việc xây dựng nông thôn mới ở tất cả các xã trên địa bàn thành phố trong năm 2015.
Triển khai các biện pháp quản lý, khai thác và bồi dưỡng nguồn thu; phân loại nợ đọng thuế để đôn đốc, thu nộp thuế kịp thời, chống thất thu ngân sách Nhà nước, hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh Trung ương giao. Triệt để tiết kiệm trong sử dụng ngân sách, kiên quyết cắt giảm các khoản chi chưa thật cần thiết; phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí; tập trung công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi tiêu ngân sách và mua sắm, quản lý tài sản công của các cơ quan, đơn vị.
2. Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị bền vững
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, công tác quy hoạch, thiết kế đô thị, quản lý quy hoạch kiến trúc, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quản lý đô thị phải là nền tảng cho phát triển thành phố và phát triển kinh tế Vùng, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2020 tầm nhìn 2025.
Hoàn thành và phê duyệt quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ lực định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, tổ chức giám sát, kiểm tra, thanh tra, thực hiện quy hoạch và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch.
Đẩy mạnh thực hiện các chương trình về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn thành phố; phát triển hạ tầng giao thông hoàn chỉnh, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống tàu điện ngầm; phát triển hạ tầng thủy lợi, chống ngập nước, bảo đảm diện tích sông rạch để hỗ trợ tiêu thoát nước, đảm bảo khả năng kiểm soát triều, tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp xây dựng các hồ điều tiết tại các khu vực phù hợp, triển khai kế hoạch tăng cường mảng xanh.
Sử dụng hợp lý và hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách và có tính chất ngân sách; tranh thủ nguồn vốn ODA; bố trí vốn đảm bảo đúng mục tiêu, mục đích và hợp lý.
3. Phát triển văn hóa - xã hội, khoa học công nghệ và bảo đảm an sinh xã hội
Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Tiếp tục củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế, chú trọng hệ thống y tế dự phòng; đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các bệnh viện, khu điều trị kỹ thuật cao; quy hoạch phát triển ngành hóa dược; tiếp tục kêu gọi đầu tư và xây dựng mới các bệnh viện tại các cửa ngõ thành phố; các dự án y tế chuyên sâu; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; giải quyết tạo chuyển biến căn bản tình trạng quá tải ở các bệnh viện. Chủ động giám sát các loại dịch bệnh, đảm bảo kiểm soát được tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm.
Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Phát triển văn hóa, con người thành phố toàn diện hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa.
Thực hiện đồng bộ 3 giải pháp chủ yếu để phát triển khoa học - công nghệ: nâng cao trình độ nghiên cứu và năng lực sáng tạo khoa học - công nghệ; đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý; đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ cao. Xây dựng chính sách bồi dưỡng, thu hút, sử dụng và trọng dụng các chuyên gia khoa học - công nghệ trong và ngoài nước theo hướng tạo môi trường thuận lợi phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ tri thức.
Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động thể dục - thể thao, mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào thể thao quần chúng; tập trung đầu tư có trọng điểm một số môn thể thao thành tích cao và ưu thế của thành phố.
Triển khai có hiệu quả các chính sách, quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, trợ giúp xã hội và Chương trình giảm hộ nghèo giai đoạn 4. Phát huy tích cực các phong trào đền ơn đáp nghĩa trong toàn xã hội, thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, tạo điều kiện chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách. Thực hiện tích cực, sáng tạo, hiệu quả nhiều chính sách xã hội, chăm lo lợi ích chính đáng và hợp pháp của nhân dân, phát huy các nguồn lực xã hội theo phương châm “phát huy sức dân chăm lo cho dân”.
4. Chủ động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững:
Thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường, xử phạt nghiêm khắc các hành vi gây ảnh hưởng đến môi trường.
Quy hoạch, quản lý và khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên; khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường và điều kiện sống của nhân dân; bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tăng cường quản lý Nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
Xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch hành động của Thành phố để triển khai thực hiện Chiên lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, lồng ghép các quan điểm nguyên tắc phát triển bền vững trong quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Giám sát, đánh giá và báo cáo việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu, nội dung phát triển bền vững thường xuyên và chặt chẽ.
Chủ động phối hợp với các tỉnh trong Vùng Đông Nam Bộ và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam xây dựng cơ chế phối hợp triển khai thực hiện, trong đó tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch chung xây dựng gắn với quy hoạch vùng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị, quy hoạch phát triển các ngành kinh tế và đào tạo nguồn nhân lực.
5. Tập trung thực hiện có hiệu quả 6 Chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX.
Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cơ quan thường trực từng chương trình trong việc kiểm tra, đánh giá, đề ra các giải pháp mới từ thực tiễn để nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo bước chuyển biến tích cực trong việc thực hiện từng chương trình đột phá trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Tăng cường việc kiểm tra, giám sát cơ sở trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện 6 Chương trình đột phá và các công trình trọng điểm để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của chính quyền. Chỉ đạo nhân rộng các mô hình, điển hình tốt ở các lĩnh vực, nhất là trên lĩnh vực cải cách hành chính.
6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính có hiệu quả hơn, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhất là trong cải cách hành chính, liên kết và đồng bộ cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố. Khắc phục có hiệu quả tình trạng quan liêu, chưa nắm sát tình hình ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị.
Thực hiện chế độ công khai và minh bạch các thủ tục hành chính; đảm bảo tiếp công dân theo luật định, gặp gỡ, đối thoại với nhân dân để giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, tiếp nhận những ý kiến góp ý xây dựng chính quyền; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, mở rộng sự giám sát trực tiếp thể hiện sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với cán bộ, công chức; xử lý nghiêm minh, kịp thời những trường hợp nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà cho tổ chức và công dân trong thực thi công vụ.
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp. Tiếp tục thực hiện Chương trình cải cách tư pháp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp và nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ tư pháp. Cải cách tư pháp đồng bộ với cải cách kinh tế và cải cách hành chính nhằm góp phần thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.
7. Bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại
Tiếp tục tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc, gắn chặt với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thành phố. Đảm bảo an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới theo Chỉ thị số 15/TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Triển khai thực hiện các biện pháp tổng hợp đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, quản lý tốt người nghiện ma túy, giúp người nghiện ma túy cắt cơn, giải độc, cai nghiện thành công, tái hòa nhập cộng đồng. Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, kết hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Triển khai các giải pháp đồng bộ kéo giảm tai nạn giao thông. Tập trung kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy các cơ sở có nguy cơ cháy cao. Triển khai có hiệu quả các thỏa thuận quốc tế đã được ký kết. Tăng cường công tác đối ngoại, ngoại giao nhân dân, đổi mới hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và thành phố để thu hút bạn bè các nước, các nhà khoa học, nhà đầu tư nước ngoài và kiều bào tham gia xây dựng đất nước, xây dựng Thành phố.
8. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội; tổ chức tốt các ngày kỷ niệm, các sự kiện trong năm
Các cấp, các ngành phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước. Tổ chức thông tin tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, chính xác về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX; tổ chức long trọng, thiết thực các ngày lễ lớn như: 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; phổ biến kịp thời chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nhân dân hiểu rõ về tình hình đất nước và các chính sách của Đảng, Nhà nước tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Thực hiện chăm lo Tết Àt Mùi 2015 đảm bảo Tết đến với mọi người, mọi nhà thật sự vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
IV. Tổ chức thực hiện:
Ủy ban nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có kế hoạch tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao Nghị quyết này.
Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện Nghị quyết này.
Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội được thành lập theo quy định của pháp luật tăng cường giám sát, phát động các phong trào hành động thiết thực, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của người dân đến các cấp chính quyền. Hội đồng nhân dân thành phố kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thành phố tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và quyết tâm vượt qua khó khăn để thực hiện thắng lợi Kế hoạch kinh tế -văn hóa - xã hội của thành phố năm 2015.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2014./.
 

 
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

thuộc tính Nghị quyết 28/NQ-HĐND

Nghị quyết 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2015
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí MinhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:28/NQ-HĐNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Thị Quyết Tâm
Ngày ban hành:12/12/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi