Văn bản Hợp nhất về Chính sách

Có tất cả 72 văn bản: Chính sách
21

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Lĩnh vực: Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 13/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2018
22

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 16/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2018
23

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNV năm 2017 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thanh niên

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Xác thực: 05/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
24

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BQP năm 2017 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Quyết định quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Xác thực: 28/10/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2017
25

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BCT năm 2017 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/05/2012 của Chính phủ về khuyến công

Lĩnh vực: Công nghiệp;Chính sách Tải về
Xác thực: 16/10/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2017
26

Văn bản hợp nhất 3969/VBHN-BLĐTBXH năm 2017 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Xác thực: 19/07/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2017
27

Văn bản hợp nhất 2162/VBHN-BLĐTBXH năm 2017 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Xác thực: 02/06/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
28

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2017 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh

Lĩnh vực: Chính sách;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Xác thực: 01/06/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
29

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Lĩnh vực: Chính sách;Tài nguyên-Môi trường;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 24/03/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
30

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Xác thực: 16/03/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2017
31

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Xác thực: 20/02/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
32

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Xác thực: 20/02/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
33

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BNNPTNT năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Lĩnh vực: Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 21/10/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
34

Văn bản hợp nhất 44/VBHN-NHNN năm 2016 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Xác thực: 10/08/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
35

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BNNPTNT năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản

Lĩnh vực: Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 27/05/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
36

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thủ đô Hà Nội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Xác thực: 12/01/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
37

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2015 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 23/11/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
38

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Lĩnh vực: Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 04/09/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
39

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe;Chính sách;Tài nguyên-Môi trường;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Xác thực: 12/08/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
40

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BNNPTNT năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch 04/1998/TTLT-TS-KHĐT-TC-NHNNVN ngày 17/12/1998 của Bộ Thủy sản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về việc quản lý và sử dụng vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà nước cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu cá đánh bắt và tàu dịch vụ cho đánh bắt hải sản xa bờ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Xác thực: 27/04/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
Vui lòng đợi