Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Chính sách

Có tất cả 2.717 văn bản: Chính sách
2421

Chỉ thị 01/2009/CT-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2009

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 05/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2009
2422

Quyết định 101/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao kế hoạch điều chỉnh chỉ tiêu và kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2008

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2010
2423

Quyết định 63/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2009
2424

Quyết định 64/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách;Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2009
2425

Quyết định 94/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn Quận 1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Uỷ ban Nhân dân thành phố về duyệt quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ - siêu thị - trung tâm thương mại của 22 quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010

Lĩnh vực: Chính sách;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 26/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2008
2426

Quyết định 90/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi điểm c Điều 3 Quyết định số 21/2001/QĐ-UBND ngày 26/03/2001 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố về một số chính sách và biện pháp ưu đãi khuyến khích đầu tư vào Công viên phần mềm Quang Trung

Lĩnh vực: Đầu tư;Chính sách Tải về
Ban hành: 25/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2008
2427

Quyết định 58/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Điều lệ Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho các hộ dân bị thu hồi trên 30% diện tích đất sản xuất nông nghiệp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2009
2428

Quyết định 86/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 18/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2008
2429

Quyết định 52/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2009 - 2010

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 16/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2009
2430

Quyết định 53/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2009 - 2010

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 16/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2009
2431

Quyết định 51/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phân cấp quản lý Nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2009 - 2010

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Chính sách Tải về
Ban hành: 16/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2009
2432

Quyết định 85/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành uỷ (Khoá VIII) về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khoá X) về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 15/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2008
2433

Quyết định 83/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2009

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 10/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2008
2434

Quyết định 5294/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 4, quận 6

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 06/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2009
2435

Quyết định 5292/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 6, quận 6

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 06/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2009
2436

Quyết định 5302/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 12, quận 6

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 06/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2009
2437

Quyết định 5296/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 2, quận 6

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 06/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2009
2438

Quyết định 5304/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 14, quận 6

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 06/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2009
2439

Quyết định 5290/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của quận 6

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 06/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2009
2440

Quyết định 5299/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 9, quận 6

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về
Ban hành: 06/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2009
Vui lòng đợi