Văn bản UBND lĩnh vực Chính sách

Có tất cả 2.364 văn bản: Chính sách
2141

Quyết định 3784/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của Phường 8, Quận 8

Ban hành: 03/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2008
2142

Quyết định 3782/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của Phường 6, Quận 8

Ban hành: 03/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2008
2143

Quyết định 3781/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của Phường 5, Quận 8

Ban hành: 03/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2008
2144

Quyết định 3778/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của Phường 2, Quận 8

Ban hành: 03/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2008
2145

Quyết định 3777/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của Phường 1, Quận 8

Ban hành: 03/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2008
2146

Quyết định 28/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định về quản lý, khai thác các công trình nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 16/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2016
2147

Quyết định 46/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2010

Ban hành: 05/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2008
2148

Quyết định 44/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc duyệt điều chỉnh đơn giá chi phí vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt và xe đưa rước học sinh - sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng từ ngày 01 tháng 10 năm 2007

Ban hành: 02/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2008
2149

Quyết định 45/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về trật tự, thủ tục và nội dung lập dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 02/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2008
2150

Quyết định 43/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành du lịch giai đoạn 2006 - 2010

Ban hành: 27/05/2008
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2008
2151

Quyết định 35/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đối tượng thu hút đầu tư và cơ chế, chính sách hỗ trợ các nhà đầu tư trong Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố

Ban hành: 06/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2008
2152

Quyết định 22/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành "Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nghề và làng nghề Hà Nội"

Ban hành: 02/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2008
2153

Quyết định 32/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu cho vay giải quyết việc làm từ nguồn Quỹ quốc gia về việc làm năm 2008

Ban hành: 24/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2010
2154

Quyết định 1660/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí khi di dời các thương nhân bán buôn thịt tại chợ Hóc Môn - huyện Hóc Môn và chợ Bàu Nai - quận 12

Ban hành: 10/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2008
2155

Quyết định 616/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu hồi đất để tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng chuẩn bị thực hiện dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên tại phường 19, 21, 22 và 25, quận Bình Thạnh.

Ban hành: 05/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2008
2156

Quyết định 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế làm việc của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Ban hành: 29/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2008
2157

Quyết định 08/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ, bảo quản, chế biến gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn Hà Nội ban hành tại Quyết định số 156/2006/QĐ-UBND ngày 01/09/2006 của UBND Thành phố Hà Nội

Ban hành: 21/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2008
2158

Quyết định 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành "Quy định về một số chính sách khuyến khích, phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn thành phố Hà Nội"

Ban hành: 18/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2008
2159

Quyết định 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2008

Ban hành: 10/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2008
2160

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và công ty Nhà nước đang sử dụng, thuộc Thành phố quản lý trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2008
Vui lòng đợi