Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.411 văn bản: Chính sách
15041

Quyết định 100/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại một số khu vực cửa khẩu biên giớí Lào Cai

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15042

Thông tư 72/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nội dung thu, chi của các tổ chức hội cựu chiến binh trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
15044

Chỉ thị 23/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư"

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15046

Thông tư liên tịch 99/1998/TTLT-TCCP-BTC-BLĐTB&XH của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 50/CP ngày 26/07/1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, Hành chính Tải về
15047

Quyết định 93/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Quốc gia về Thanh niêm Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15048

Thông tư 63/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về thuế nhằm khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam quy định tại Nghị định số 10/1998/NĐ-CP

Lĩnh vực: Đầu tư, Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
15049

Thông tư 59/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung Thông tư số 95/1997/TT/BTC ngày 29/12/1997 của Bộ Tài Chính hướng dẫn và giải thích nội dung các điều khoản của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữ Việt Nam và các nước đã ký kết và có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Chính sách, Thương mại-Quảng cáo Tải về
15050

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện quyết định số 19/1998/QĐ-TTG ngày 24 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của các Chương trình quốc gia cũ.

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15051

Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 1998 của Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15052

Nghị định 22/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc đền bù thiết hại khi Nhà nước nước thu hồi để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách, An ninh quốc gia Tải về
15053

Thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định về bệnh nghề nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
15054

Quyết định 84/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15055

Quyết định 80/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chủ nhiệm chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15056

Quyết định 74/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều tra, xác định nạn nhân bị hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15057

Nghị định 20/1998/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc

Lĩnh vực: Chính sách, Thương mại-Quảng cáo Tải về
15058

Thông tư 38/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán ngân sách Nhà nước cho bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức Nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan Nhà nước, cơ quan tiến hành tố tụng gây ra

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15059

Công văn 355/CP-KTN của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15060

Thông tư liên tịch 187/1998/TTLT-TCCP-TC-TP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tư pháp và Bộ Taì chính về việc hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với cộng tác viên thực hiện trợ giúp pháp lý

Lĩnh vực: Chính sách, Tư pháp-Hộ tịch Tải về