Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.673 văn bản: Chính sách
13001

Chỉ thị 22/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển xuất - nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ thời kỳ 2001-2010

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Chính sách Tải về
Ban hành: 27/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
13002

Thông tư 106/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc giảm, miễn các loại thuế đối với vùng lũ lụt

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 24/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2004
13003

Thông tư 25/2000/TT-BLĐTBXH của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn việc chi trả trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 17/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
13004

Quyết định 117/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính cho các dự án đóng tàu biểu của ngành đóng tàu biển Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 10/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
13005

Quyết định 163/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc giao nhiệm vụ quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước cho các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 09/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
13006

Nghị quyết 15/2000/NQ-CP của Chính phủ về một số chủ trương và giải pháp tiếp tục khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm ổn định đời sống nhân dân, xử lý kịp thời những vấn đề mới nẩy sinh nhằm đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh và bền vứng về KT-XH vùng đồng bằng sông Cửu Long

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 06/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2006
13007

Thông tư 63/2000/TT-BTCCBCP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về hướng dẫn việc hỗ trợ và tạo điều kiện để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội người mù Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 05/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2005
13008

Công văn 4412-TCT/NV3 của Bộ Tài chính về việc xử lý hoàn thuế nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Chính sách Tải về
Ban hành: 05/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2005
13009

Công văn 919/CP-KTTH của Chính phủ về việc điều hành trợ cước, trợ giá đối với miền núi vùng đồng đồng bào dân tộc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 05/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2005
13010

Thông báo 131/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về tình hình đầu tư phát triển các dự án xi măng giai đoạn 2001-2005-2010

Lĩnh vực: Công nghiệp;Xây dựng;Chính sách Tải về
Ban hành: 02/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
13011

Công văn hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 103/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển giống thuỷ sản

Lĩnh vực: Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 25/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
13012

Quyết định 423/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về chính sách tín dụng ngân hàng đối với kinh tế trang trại

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 22/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2004
13013

Chỉ thị 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 21/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2005
13014

Quyết định 148/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thành lập Ban quản lý dự án tài trợ chương trình kiểm toán 100 doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 19/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2004
13015

Chỉ thị 16/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001-2005

Lĩnh vực: Đầu tư;Xuất nhập khẩu;Xây dựng;Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 19/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2004
13016

Nghị định 47/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh số 19/2000/PL-UBTVQH10, ngày 14/2/2000, sửa đổi Điều 21 của Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 12/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
13017

Quyết định 850/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Chính sách Tải về
Ban hành: 07/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2004
13018

Thông tư 91/2000/TT-BTC của Bộ tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 09/2000/NQ-CP ngày 15/6/2000 của Chính phủ về miễn thuế GTGT và thuế TNDN trên khâu lưu thông để khuyến khích tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 06/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2004
13019

Quyết định 103/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển giống thuỷ sản

Lĩnh vực: Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 25/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
13020

Quyết định 104/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 25/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
Vui lòng đợi