Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.654 văn bản: Chính sách
12981

Thông tư 05/2000/TT-BTS của Bộ Thủy sản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 09/2000/NQ-CP ngày 15/6/2000 của Chính phủ về một số chủ trương và chính sách về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Ban hành: 03/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
12982

Chỉ thị 22/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển xuất - nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ thời kỳ 2001-2010

Ban hành: 27/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
12983

Thông tư 106/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc giảm, miễn các loại thuế đối với vùng lũ lụt

Ban hành: 24/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2004
12984

Thông tư 25/2000/TT-BLĐTBXH của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn việc chi trả trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

Ban hành: 17/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
12985

Quyết định 117/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính cho các dự án đóng tàu biểu của ngành đóng tàu biển Việt Nam

Ban hành: 10/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
12986

Quyết định 163/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc giao nhiệm vụ quản lý Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước cho các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ

Ban hành: 09/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
12987

Nghị quyết 15/2000/NQ-CP của Chính phủ về một số chủ trương và giải pháp tiếp tục khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm ổn định đời sống nhân dân, xử lý kịp thời những vấn đề mới nẩy sinh nhằm đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh và bền vứng về KT-XH vùng đồng bằng sông Cửu Long

Ban hành: 06/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2006
12988

Thông tư 63/2000/TT-BTCCBCP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về hướng dẫn việc hỗ trợ và tạo điều kiện để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội người mù Việt Nam

Ban hành: 05/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2005
12989

Công văn 4412-TCT/NV3 của Bộ Tài chính về việc xử lý hoàn thuế nhập khẩu

Ban hành: 05/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2005
12990

Công văn 919/CP-KTTH của Chính phủ về việc điều hành trợ cước, trợ giá đối với miền núi vùng đồng đồng bào dân tộc

Ban hành: 05/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2005
12991

Thông báo 131/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về tình hình đầu tư phát triển các dự án xi măng giai đoạn 2001-2005-2010

Ban hành: 02/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
12992

Công văn hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 103/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển giống thuỷ sản

Ban hành: 25/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
12993

Quyết định 423/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về chính sách tín dụng ngân hàng đối với kinh tế trang trại

Ban hành: 22/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2004
12994

Chỉ thị 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận

Ban hành: 21/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2005
12995

Quyết định 148/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thành lập Ban quản lý dự án tài trợ chương trình kiểm toán 100 doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 19/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2004
12996

Chỉ thị 16/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001-2005

Ban hành: 19/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2004
12997

Nghị định 47/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh số 19/2000/PL-UBTVQH10, ngày 14/2/2000, sửa đổi Điều 21 của Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng

Ban hành: 12/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
12998

Quyết định 850/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm"

Ban hành: 07/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2004
12999

Thông tư 91/2000/TT-BTC của Bộ tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 09/2000/NQ-CP ngày 15/6/2000 của Chính phủ về miễn thuế GTGT và thuế TNDN trên khâu lưu thông để khuyến khích tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Ban hành: 06/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2004
13000

Quyết định 103/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển giống thuỷ sản

Ban hành: 25/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
Vui lòng đợi