Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.283 văn bản: Chính sách
12881

Nghị định 58/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 13/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2005
12882

Thông tư liên tịch 11/1998/TTLT/BTM-UBDTMN-BTC-BK của Bộ Thương mại, Uỷ ban Dân tộc và Miền núi, Bộ tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 20/1998/NĐ-CP

Lĩnh vực: Chính sách;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 31/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2006
12883

Quyết định 135/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 31/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2006
12884

Quyết định 137/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý lương thực dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 31/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2006
12885

Pháp lệnh về người tàn tật số 06/1998/PL-UBTVQH10

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 30/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2004
12886

Quyết định 661/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

Lĩnh vực: Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 29/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
12887

Thông tư 105/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ đối với báo cáo viên của Đảng

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 23/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
12888

Thông tư liên tịch 04/1998/TTLT-TCCP-TC-TP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 57/1998/QĐ-TTg ngày 5/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Quyết định số 160/TTg ngày 15/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp

Lĩnh vực: Chính sách;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 23/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2005
12889

Quyết định 133/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo trong giai đoạn 1998-2002

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 23/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2005
12890

Nghị quyết 52/1998/NQ-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 1998

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 21/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2004
12891

Quyết định 132/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 1998-2002

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Chính sách Tải về
Ban hành: 21/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2004
12892

Quyết định 126/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm đến năm 2000

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 11/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2004
12893

Quyết định 121/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Năm Quốc tế Người cao tuổi Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 09/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/1998
12894

Quyết định 536/1998/QĐ-UBTDTT của Uỷ ban Thể dục Thể thao về việc ban hành Quy chế Quản lý điều hành Chương trình Quốc gia về thể thao

Lĩnh vực: Chính sách;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 02/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
12895

Quyết định 219/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành "Thể lệ tín dụng đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 01/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2005
12896

Quyết định 218/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc giao nhiệm vụ cho Ngân hàng Công thương Việt Nam quản lý và cho vay vốn từ Quỹ tín dụng đào tạo

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 01/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2005
12897

Chỉ thị 25/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 30/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2004
12898

Thông tư 85/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 25/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
12899

Thông tư 86/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bàn giao kinh phí và cơ chế quản lý tài chính chương trình bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 1998

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 25/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
12900

Quyết định 108/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 20/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
Vui lòng đợi