Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.095 văn bản: Chính sách
12821

Chỉ thị 267/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới

Ban hành: 24/04/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2003
12822

Thông tư 16/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thời giờ làm việc hàng ngày được rút ngắn đối với những người làm những công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Ban hành: 23/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2004
12823

Quyết định 247/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Ban công tác đặc biệt chỉ đạo giải quyết một liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

Ban hành: 19/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/1997
12824

Quyết định 242/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, viên chức trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án

Ban hành: 17/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
12825

Công văn 251/CV-NH14 của Ngân hàng nhà nước về việc cho vay vốn mua lúa hàng hóa phục vụ đông xuân năm 1997 ở đồng bằng sông Cửu Long

Ban hành: 04/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2005
12826

Thông tư 170/CSDT của Cục Dự trữ Quốc gia về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý dự trữ Quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 10/CP ngày 24/2/96 của Chính phủ

Ban hành: 04/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2005
12827

Công văn 1063/LĐTBXH ủa Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc khen thưởng nhân dịp 50 năm ngày thương binh liệt sĩ

Ban hành: 02/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
12828

Thông tư 173-UB/TH của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 35/TTg ngày 13/1/97 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình xây dựng trung tâm cụm xã Miền núi, vùng cao

Ban hành: 28/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
12829

Chỉ thị 186/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Hiệp định hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công

Ban hành: 28/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
12830

Thông tư 13-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung TT 16-TC/TCT ngày 5/3/96 của Bộ TC "Hướng dẫn thi hành NĐ 91/CP ngày 18/12/95 ban hành DM hàng hóa thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 96" để áp dụng cho năm 97

Ban hành: 28/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
12831

Quyết định 241-TC/QĐ/TCT của Bộ Tài chính về việc miễn giảm thuế đối với 3 dự án của ngành điện sử dụng vốn vay OECF

Ban hành: 26/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
12832

Quyết định 242-TC/QĐ/TCT của Bộ Tài chính sửa đổi thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu

Ban hành: 26/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
12833

Thông tư 35/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thủ tục miễn thuế nhập khẩu đối với các tổ chức cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí theo quy định của Luật dầu khí

Ban hành: 21/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
12834

Thông tư 34/TT-UB của Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Bộ Chính trị, QĐ 56/TTg, QĐ 57/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kỷ niệm 50 ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/1947-27/7/1997

Ban hành: 05/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2005
12835

Nghị quyết 20/CP của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 1997 của Chính phủ

Ban hành: 28/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
12836

Quyết định 47/QĐ-NH21 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phát triển nông thôn

Ban hành: 28/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
12837

Chỉ thị 02/GĐ-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nghiên cứu quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII

Ban hành: 22/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2005
12838

Quyết định 110/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Bưu chính - Viễn thông giai đoạn 1996 -2000

Ban hành: 22/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2005
12839

Nghị định 15/CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã

Ban hành: 21/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2005
12840

Công văn 579-TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc cơ chế quản lý ngân sách Đảng

Ban hành: 21/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
Vui lòng đợi