Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.087 văn bản: Chính sách
12801

Nghị quyết 19/2006/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
12802

Quyết định 43/2006/QĐ-BTC về việc bãi bỏ chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Chính sách Tải về
12803

Quyết định 195/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tây đến năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12804

Thông tư liên tịch 64/2006/TTLT-BNN-BNV-BTC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành Kiểm lâm, Bảo vệ thực vật, Thú y và Kiểm soát đê điều

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
12805

Quyết định 193/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12806

Thông tư 78/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ tài chính áp dụng tại các Khu kinh tế cửa khẩu biên giới do Uỷ ban nhân dân cấp Tỉnh quản lý

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
12807

Quyết định 194/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước thời kỳ 2006 - 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12808

Quyết định 1107/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp, Chính sách Tải về
12809

Quyết định 192/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu đến năm 2010"

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12810

Chỉ thị 11/2006/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) theo Nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng đối với các đơn vị thuộc ngành xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng, Chính sách Tải về
12811

Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12812

Thông tư 75/2006/TT-BTC của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn một số nội dung Quyết định số 107/2006/QĐ-TTg ngày 18/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
12813

Quyết định 191/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị về phát triển Kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Chính sách, An ninh quốc gia Tải về
12814

Quyết định 831/2006/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra và phòng, chống tham nhũng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư, Chính sách Tải về
12815

Nghị quyết 15/2006/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
12816

Thông tư 74/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện miễn thuế đối với hoạt động đánh bắt hải sản, sản xuất muối chưa qua chế biến và giảm thuế đối với cơ sở kinh doanh sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số từ năm 2006 đết hết năm 2010

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
12817

Quyết định 189/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa, khoa học và công nghệ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa liên bang Ni-giê-ri-a

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12818

Quyết định 62/2006/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giống cây lâm nghiệp giai đoạn 2006 - 2020

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
12819

Chỉ thị 08/2006/CT-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về các biện pháp thúc đẩy phát triển dịch vụ điện thoại cố định

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12820

Chỉ thị 30/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về