Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.272 văn bản: Chính sách
12621

Thông tư 86/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ về tài chính và ưu đãi về thuế để phát triển các sản phẩm công nghiệp trọng điểm theo quy định của Quyết định số 37/2000/QĐ-TTg ngày 24/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Công nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 16/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
12622

Thông tư 82/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chính sách tài chính nhằm phát triển kinh tế trang trại

Lĩnh vực: Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 14/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2003
12623

Nghị quyết 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về "Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá" trong giai đoạn 2000-2010

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 14/08/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2003
12624

Nghị định 30/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc bãi bỏ một số giấy phép và chuyển một số giấy phép thành điều kiện kinh doanh

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 11/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
12625

Công văn về việc điều chỉnh lãi suất tiền vay cho chương trình phát triển cà phê chè

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 10/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
12626

Quyết định 91/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 04/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2005
12627

Nghị quyết của Chính phủ vè một số giải pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2000.

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 31/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
12628

Thông tư 18/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 09/3/2000 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 28/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2005
12629

Thông tư 79/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung việc giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với vùng lũ lụt, vung khó khăn.

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 28/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2005
12630

Quyết định 1056/2000/QĐ-BTM của Bộ Thương mại bổ sung cho Quyết định số 416/TM-ĐB ngày 13/5/1996 của Bộ Thương mại, kèm theo Phụ lục 3 (bổ sung) của Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam.

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 26/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
12631

Thông tư 72/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương

Lĩnh vực: Đầu tư;Chính sách;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 19/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2004
12632

Thông tư 566/2000/TT-UBDTMN cỉa Uỷ ban Dân tộc và Miền núi về việc hướng dẫn thực hiện thu thập, xử lý và tổng hợp báo cáo thống kê về xây dựng công trình hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn, các xã biên giới thuộc chương trình 135

Lĩnh vực: Xây dựng;Chính sách Tải về
Ban hành: 19/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2004
12633

Thông tư 73/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2001

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách Tải về
Ban hành: 19/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2004
12634

Thông tư 74/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 39/2000/QĐ-TTg ngày 27/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ quy định thạm thời ưu đãi về thuế đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách;Chứng khoán Tải về
Ban hành: 19/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2004
12635

Quyết định 647/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung danh sách các xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới thuộc phạm vi chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 12/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2006
12636

Quyết định 22/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cơ cấu tổ chức;Chính sách Tải về
Ban hành: 11/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
12637

Thông tư liên tịch 16/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư số 08/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 15/3/1999 về hướng dẫn giải quyết các dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm (Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm) bị rủi ro

Lĩnh vực: Đầu tư;Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 05/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2005
12638

Thông tư 63/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về cấp phát kinh phí thực hiện Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng tám năm 1945 cải thiện nhà ở

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách Tải về
Ban hành: 29/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
12639

Chỉ thị 12/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thành công tác khen thưởng 3 thời kỳ: thành tích giúp đỡ cách mạng trước tháng 8/1945, kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 21/06/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
12640

Công văn 1934/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc xây dựng kế hoạch 5 năm 2001-2005

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
Ban hành: 16/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
Vui lòng đợi