Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.051 văn bản: Chính sách
12621

Quyết định 39/2006/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc phê duyệt bổ sung Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2007

Lĩnh vực: Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
12622

Nghị quyết 36/2006/NQ-CP của Chính phủ về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
12623

Nghị định 159/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12624

Quyết định 286/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2006 - 2010

Lĩnh vực: Đầu tư, Chính sách Tải về
12625

Thông tư liên tịch 02/2006/TTLT-UBDSGĐTE-BYT của Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em và Bộ Y tế về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ sức khoẻ sinh sản/kế hoạch hoá gia đình đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12626

Quyết định 183/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 104/2003/QĐ-UB ngày 27/06/2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Chính sách Tải về
12627

Thông tư 213/2006/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 122/2006/NĐ-CP ngày 26/10/2006 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ

Lĩnh vực: Chính sách, An ninh quốc gia Tải về
12628

Nghị định 152/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
12629

Nghị định 153/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khám bệnh, chữa bệnh và tiêu chuẩn vật chất y tế đối với người đang làm công tác cơ yếu, thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với thân nhân người đang làm công tác cơ yếu

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
12630

Quyết định 284/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2020

Lĩnh vực: Xây dựng, Chính sách Tải về
12631

Quyết định 75/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mã số danh mục chương trình, mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
12632

Nghị định 151/2006/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
12633

Quyết định 282/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2006 - 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12634

Quyết định 281/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Lĩnh vực: Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
12635

Quyết định 280/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số Đan Lai hiện đang sinh sống tại vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An"

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12636

Thông tư 116/2006/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
12637

Quyết định 4056/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam 2006 - 2010

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12638

Thông tư 10/2006/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xây dựng dự án Cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto

Lĩnh vực: Chính sách, Tài nguyên-Môi trường Tải về
12639

Nghị định 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12640

Chỉ thị 38/2006/CT-TTg của thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân 2006 - 2007

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về