Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.828 văn bản: Chính sách
41

Quyết định 995/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 06/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2022
42

Nghị quyết 47/2022/QH15 của Quốc hội về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023

Ban hành: 06/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2022
43

Kế hoạch 125/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 06/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2022
44

Kế hoạch 72/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 03/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2022
45

Thông báo 162a/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thường trực Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, 5 tháng đầu năm 2022; triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công

Ban hành: 03/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2022
46

Quyết định 2856-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy về "Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025"

Ban hành: 03/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2022
47

Quyết định 666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 02/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2022
48

Kế hoạch 1784/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025

Ban hành: 01/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2022
49

Quyết định 20/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định mức chi phí chi trả chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng và hỗ trợ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng thông qua tổ chức dịch vụ chi trả trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 01/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2022
50

Công văn 1782/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chủ trương tổ chức tập huấn cán bộ làm công tác giảm nghèo bền vững các cấp và Tổ trưởng Tổ tự quản giảm nghèo bền vững năm 2022

Ban hành: 01/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2022
51

Thông tư 10/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 31/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2022
52

Công văn 1780/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai Quyết định 08/2022QĐ-TTg quy định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Ban hành: 31/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2022
53

Kế hoạch 1766/KH-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)

Ban hành: 31/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2022
54

Quyết định 28/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về số lượng và chế độ, chính sách đối với Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 31/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2022
55

Công văn 1762/LĐTBXH-TE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đôn đốc thực hiện Công điện 398/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 30/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2022
56

Quyết định 654/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Ban hành: 30/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2022
57

Nghị định 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ban hành: 30/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2022
58

Kế hoạch 148/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về Chương trình phát triển thanh niên Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2030

Ban hành: 30/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2022
59

Nghị định 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Ban hành: 28/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2022
60

Quyết định 1783/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 27/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2022
Vui lòng đợi