Nghị quyết 44/2013/QH13 của Quốc hội về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUỐC HỘI KHÓA XIII
--------
---------
Nghị quyết số: 44/2013/QH13
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
-------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2013

 
 
NGHỊ QUYẾT
XÁC NHẬN KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI
NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO QUỐC HỘI BẦU HOẶC PHÊ CHUẨN
----------------------------------------
QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
 
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đi, bsung theo Nghị quyết s 51/2001/QH10;
Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội s30/2001/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 83/2007/QH11;
Căn cứ Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đi với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm đi với người giữ chức vụ do Quc hội bầu hoặc phê chun ngày 10 tháng 6 năm 2013,
 
QUYẾT NGHỊ:
 
 
Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn bảo đảm nghiêm túc, đúng mục đích, nguyên tắc, quy trình.
Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 330 phiếu (chiếm 66.27% tổng số đại biểu Quốc hội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 133 phiếu (chiếm 26.71% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 28 phiếu (chiếm 5.62% tổng số đại biểu Quốchội).
2. Bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 263 phiếu (chiếm 52.81% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 215 phiếu (chiếm 43.17% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 13 phiếu (chiếm 2.61% tổng số đại biểu Quốchội).
3. Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 328 phiếu (chiếm 65.86% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 139 phiếu (chiếm 27.91% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 25 phiếu (chiếm 5.02% tổng số đại biểu Quốchội).
4. Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 323 phiếu (chiếm 64.86% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 155 phiếu (chiếm 31.12% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 13 phiếu (chiếm 2.61% tổng số đại biểu Quốchội).
5. Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 372 phiếu (chiếm 74.7% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 104 phiếu (chiếm 20.88% tổng số đại biểu Quốchội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 14 phiếu (chiếm 2.81% tổng số đại biểu Quốchội).
6. Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 322 phiếu (chiếm 64.66% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 145 phiếu (chiếm 29.12% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 24 phiếu (chiếm 4.82% tổng số đại biểu Quốchội).
7. Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 252 phiếu (chiếm 50.6% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 217 phiếu (chiếm 43.57% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 22 phiếu (chiếm 4.42% tổng số đại biểu Quốchội).
8. Ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 234 phiếu (chiếm 46.99% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 235 phiếu (chiếm 47.19% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 22 phiếu (chiếm 4.42% tổng số đại biểu Quốchội).
9. Ông Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 273 phiếu (chiếm 54.82% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 204 phiếu (chiếm 40.96% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 15 phiếu (chiếm 3.01% tổng số đại biểu Quốchội).
10. Ông Trần Văn Hằng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 253 phiếu (chiếm 50.8% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 229 phiếu (chiếm 45.98% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 9 phiếu (chiếm 1.81% tổng số đại biểu Quốchội).
11. Ông Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 291 phiếu (chiếm 58.43% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 189 phiếu (chiếm 37.95% tổng số đại biểu Quốc hội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 11 phiếu (chiếm 2.21% tổng số đại biểu Quốchội).
12. Ông Nguyễn Văn Hiện, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 210 phiếu (chiếm 42.17% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 253 phiếu (chiếm 50.8% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 28 phiếu (chiếm 5.62% tổng số đại biểu Quốchội).
13. Ông Nguyễn Kim Khoa, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 267 phiếu (chiếm 53.61% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 215 phiếu (chiếm 43.17% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 9 phiếu (chiếm 1.81% tổng số đại biểu Quốchội).
14. Ông Phan Trung Lý, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 294 phiếu (chiếm 59.04% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 180 phiếu (chiếm 36.14% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 18 phiếu (chiếm 3.61% tổng số đại biểu Quốchội).
15. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 335 phiếu (chiếm 67.27% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 151 phiếu (chiếm 30.32% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 6 phiếu (chiếm 1.2% tổng số đại biểu Quốc hội).
16. Bà Nguyễn Thị Nương, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 292 phiếu (chiếm 58.63% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 183 phiếu (chiếm 36.75% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 17 phiếu (chiếm 3.41% tổng số đại biểu Quốchội).
17. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng đoàn Thư ký kỳ họp
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 286 phiếu (chiếm 57.43% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 194 phiếu (chiếm 38.96% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 12 phiếu (chiếm 2.41% tổng số đại biểu Quốchội).
18. Ông KSor Phước, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 260 phiếu (chiếm 52.21% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 204 phiếu (chiếm 40.96% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 28 phiếu (chiếm 5.62% tổng số đại biểu Quốchội).
19. Ông Đào Trọng Thi, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 241 phiếu (chiếm 48.39% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 232 phiếu (chiếm 46.59% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 19 phiếu (chiếm 3.82% tổng số đại biểu Quốchội).
20. Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 210 phiếu (chiếm 42.17% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 122 phiếu (chiếm 24.5% tổng số đại biểu Quốc hội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 160 phiếu (chiếm 32.13% tổng số đại biểu Quốchội).
21. Ông Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 186 phiếu (chiếm 37.35% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 261 phiếu (chiếm 52,41% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 44 phiếu (chiếm 8.84% tổng số đại biểu Quốchội)
22. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 196 phiếu (chiếm 39.36% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 230 phiếu (chiếm 46.18% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 65 phiếu (chiếm 13.05% tổng số đại biểu Quốchội).
23. Ông Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 167 phiếu (chiếm 33.53% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 264 phiếu (chiếm 53.01% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 59 phiếu (chiếm 11.85% tổng số đại biểu Quốchội).
24. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 248 phiếu (chiếm 49.8% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 207 phiếu (chiếm 41.57% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 35 phiếu (chiếm 7.03% tổng số đại biểu Quốchội).
25. Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 90 phiếu (chiếm 18.07% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 286 phiếu (chiếm 57.43% tổng số đại biểu Quốc hội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 116 phiếu (chiếm 23.29% tổng số đại biểu Quốchội).
26. Ông Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 126 phiếu (chiếm 25.3% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 274 phiếu (chiếm 55.02% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 92 phiếu (chiếm 18.47% tổng số đại biểu Quốchội).
27. Ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 88 phiếu (chiếm 17.67% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 194 phiếu (chiếm 38.96% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 209 phiếu (chiếm 41.97% tổng số đại biểu Quốchội).
28. Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 105 phiếu (chiếm 21.08% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 276 phiếu (chiếm 55.42% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 111 phiếu (chiếm 22.29% tổng số đại biểu Quốchội).
29. Ông Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 176 phiếu (chiếm 35.34% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 280 phiếu (chiếm 56.22% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 36 phiếu (chiếm 7.23% tổng số đại biểu Quốchội).
30. Ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 131 phiếu (chiếm 26.31% tổng số đại biểu Quốchội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 261 phiếu (chiếm 52.41% tổng số đại biểu Quốc hội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 100 phiếu (chiếm 20.08% tổng số đại biểu Quốchội).
31. Ông Vũ Đức Đam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 215 phiếu (chiếm 43.17% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 245 phiếu (chiếm 49.2% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 29 phiếu (chiếm 5.82% tổng số đại biểu Quốchội).
32. Ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công thương
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 112 phiếu (chiếm 22.49% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 251 phiếu (chiếm 50.4% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 128 phiếu (chiếm 25.7% tổng số đại biểu Quốchội).
33. Ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 86 phiếu (chiếm 17.27% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 229 phiếu (chiếm 45.98% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 177 phiếu (chiếm 35.54% tổng số đại biểu Quốchội).
34. Ông Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 238 phiếu (chiếm 47.79% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 233 phiếu (chiếm 46.79% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 21 phiếu (chiếm 4.22% tổng số đại biểu Quốchội).
35. Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 184 phiếu (chiếm 36.95% tổng số đại biểu Quốc hội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 249 phiếu (chiếm 50% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 58 phiếu (chiếm 11.65% tổng số đại biểu Quốchội).
36. Ông Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 158 phiếu (chiếm 31.73% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 270 phiếu (chiếm 54.22% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 63 phiếu (chiếm 12.65% tổng số đại biểu Quốchội).
37. Ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 133 phiếu (chiếm 26.69% tổng số đại biểu Quốchội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 304 phiếu (chiếm 61.04% tổng số đại biểu Quốchội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 43 phiếu (chiếm 8.63% tổng số đại biểu Quốchội)
38. Ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 273 phiếu (chiếm 54.82% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 183 phiếu (chiếm 36.75% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 24 phiếu (chiếm 4.82% tổng số đại biểu Quốchội).
39. Ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 83 phiếu (chiếm 16.67% tổng số đại biểu Quốchội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 294 phiếu (chiếm 59.04% tổng số đại biểu Quốchội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 104 phiếu (chiếm 20.88% tổng số đại biểu Quốchội)
40. Ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 121 phiếu (chiếm 24.3% tổng số đại biểu Quốc hội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 281 phiếu (chiếm 56.43% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 77 phiếu (chiếm 15.46% tổng số đại biểu Quốchội).
41. Ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 323 phiếu (chiếm 64.86% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 144 phiếu (chiếm 28.92% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 13 phiếu (chiếm 2.61% tổng số đại biểu Quốchội).
42. Ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 186 phiếu (chiếm 37.35% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 198 phiếu (chiếm 39.76% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 99 phiếu (chiếm 19.88% tổng số đại biểu Quốchội).
43. Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 108 phiếu (chiếm 21.69% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 228 phiếu (chiếm 45.78% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 146 phiếu (chiếm 29.32% tổng số đại biểu Quốchội).
44. Ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 164 phiếu (chiếm 32.93% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 241 phiếu (chiếm 48.39% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 87 phiếu (chiếm 17.47% tổng số đại biểu Quốchội).
45. Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 231 phiếu (chiếm 46.39% tổng số đại biểu Quốc hội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 205 phiếu (chiếm 41.16% tổng số đại biểu Quốchội).
46. Ông Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 195 phiếu (chiếm 39.16% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 260 phiếu (chiếm 52.21% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 34 phiếu (chiếm 6.83% tổng số đại biểu Quốchội).
47. Ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 198 phiếu (chiếm 39.76% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm: 269 phiếu (chiếm 54.02% tổng số đại biểu Quốchội).
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 23 phiếu (chiếm 4.62% tổng số đại biểu Quốchội).
Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ năm, thông qua ngày 11 tháng 6 năm 2013.
 

 
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Sinh Hùng

thuộc tính Nghị quyết 44/2013/QH13'

Nghị quyết 44/2013/QH13 của Quốc hội về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
Cơ quan ban hành: Quốc hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:44/2013/QH13'Ngày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành:11/06/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi