Tiết lộ Bảng lương của bác sĩ mới nhất hiện nay

Việc xếp lương của bác sĩ trong đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay được quy định khá cụ thể tại Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV.

Theo đó, bác sĩ được phân hạng thành: Bác sĩ cao cấp (hạng I), Bác sĩ chính (hạng II), Bác sĩ (hạng III). Tương ứng mỗi hạng là các mức lương khác nhau. Tương tự như các đối tượng viên chức khác, lương của bác sĩ được tính theo mức lương cơ sở nhân với hệ số.

- Mức lương cơ sở từ nay đến 30/6/2019: 1,39 triệu đồng/tháng.

- Mức lương cơ sở từ 1/7/2019: 1,49 triệu đồng/tháng.

BẢNG LƯƠNG BÁC SĨ CAO CẤP

Đơn vị: 1000 đồng

 

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Hệ số lương

6,2

6,56

6,92

7,28

7,64

8,0

Mức lương đến 30/6/2019

8,618

9,1184

9,6188

10,1192

10,6196

11,12

Mức lương từ 1/7/2019

9,238

9,7744

10,3108

10,8472

11,3836

11,92

 

 

BẢNG LƯƠNG BÁC SĨ CHÍNH

Đơn vị: 1000 đồng

 

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Hệ số lương

4,4

4,74

5,08

5,42

5,76

6,1

6,44

6,78

Mức lương đến 30/6/2019

6,116

6,5886

7,0612

7,5338

8,0064

8,479

8,9516

9,4242

Mức lương từ 1/7/2019

6,556

7,0626

7,5692

8,0758

8,5824

9,089

9,5956

10,1022

 

 

BẢNG LƯƠNG BÁC SĨ

Đơn vị: 1000 đồng

 

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Hệ số lương

2,34

2,67

3

3,33

3,66

3,99

4,32

4,65

4,98

Mức lương đến 30/6/2019

3,2526

3,7113

4,17

4,6287

5,0874

5,5461

6,0048

6,4635

6,9222

Mức lương từ 1/7/2019

3,4866

3,9783

4,47

4,9617

5,4534

5,9451

6,4368

6,9136

7,4202

 

Trên đây là Bảng lương bác sĩ mới nhất hiện nay, ngoài ra, bác sĩ còn được nhận thêm một số khoản phụ cấp hàng tháng.

Toàn bộ chính sách tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức hiện được LuatVietnam tổng hợp tại đây.

Lan Vũ

Chủ đề: bác sĩ tăng lương cơ sở bảng lương Chính sách tiền lương
Quang cao