Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá Đảng viên cuối năm

Hiện nay, việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại Đảng viên mới nhất vẫn được thực hiện theo Hướng dẫn số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Theo Điều 14 Quyết định 132/QĐ-TW, thời điểm thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên được quy định:

Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân hằng năm được tiến hành trước khi tổng kết công tác năm của tổ chức, cơ quan, đơn vị đó.

Đặc biệt, kết quả kiểm điểm là cơ sở để thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm của tập thể, cá nhân. Đây cũng là căn cứ để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm nhằm củng cố, phát triển cơ quan, đơn vị; là cơ sở để thực hiện công tác tổ chức cán bộ.

Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại áp dụng với cả cá nhân Đảng viên, cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý… Bài viết này hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá chất lượng Đảng viên.


Đảng viên nào phải kiểm điểm, đánh giá chất lượng?

Đảng viên trong toàn Đảng, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trừ Đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt Đảng, Đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt Đảng thì phải tiến hành kiểm điểm, đánh giá chất lượng.

Với cấp ủy viên, nếu bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy thì vẫn phải tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng.

kiem diem danh gia dang vien

Hướng dẫn kiểm điểm đánh giá Đảng viên cuối năm (Ảnh minh họa)


Nội dung kiểm điểm, khung tiêu chí đánh giá Đảng viên

Nội dung kiểm điểm Đảng viên cũng là khung tiêu chí đánh giá chất lượng Đảng viên. Cụ thể gồm 05 tiêu chí như sau:

STT

Nội dung kiểm điểm

Cụ thể

1

Tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc

- Tư tưởng chính trị:

  • Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng;
  • Chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
  • Nghiêm túc học tập các Nghị quyết, Chỉ thị… để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

- Phẩm chất đạo đức, lối sống:

  • Không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
  • Giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người Đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân;
  • Có tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;
  • Có ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

- Ý thức tổ chức kỷ luật:

- Tác phong, lề lối làm việc:

  • Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ;
  • Làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc;
  • Có tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

- Liên hệ 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2

Thực hiện chức trách, nhiệm vụ

- Thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng viên theo đúng quyền hạn, trách nhiệm;

 - Đạt kết quả tốt khi thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể;

- Thực hiện hiệu quả những vấn đề liên quan đến khắc phục hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, cơ quan… mình phụ trách.

3

Thực hiện đúng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

4

Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước.

5

Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có).

 

Khung tiêu chuẩn các mức chất lượng Đảng viên

STT

Mức chất lượng

Tiêu chuẩn

1

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Là Đảng viên thực sự tiêu biểu về năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn đổi mới, sáng tạo, có nhiều thành tích nổi bật trong công tác được các Đảng viên khác học tập, noi theo.

- Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đều đạt “Xuất sắc”; các tiêu chí còn lại được đánh giá “Tốt” trở lên.

- Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

2

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đạt “Tốt” trở lên; những tiêu chí còn lại đạt “Trung bình” trở lên.

- Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

3

Hoàn thành nhiệm vụ

- Các tiêu chí cơ bản được đánh giá “Trung bình” trở lên.

- Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên.

4

Không hoàn thành nhiệm vụ

Là Đảng viên không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

- Bị đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

- Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

- Đảng viên bị thi hành kỷ luật trong năm.


2 bước kiểm điểm Đảng viên

Để kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, mỗi Đảng viên thực hiện theo 02 bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị kiểm điểm

Mỗi cá nhân Đảng viên chuẩn bị một bản kiểm điểm Đảng viên (theo mẫu). Đồng thời, tổ chức Đảng, cấp ủy gợi ý kiểm điểm với cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý nếu cần.

Bước 2: Tổ chức kiểm điểm

Kiểm điểm Đảng viên được tiến hành vào dịp cuối năm, theo thứ tự kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau; người đứng đầu trước, cấp phó và các thành viên sau.

Những chi bộ có tổ Đảng thì có thể kiểm điểm Đảng viên ở tổ Đảng, sau đó tổ Đảng báo cáo kết quả với chi bộ.

Trong khi thực hiện kiểm điểm, mỗi Đảng viên trình bày bản tự kiểm điểm của mình và các cá nhân trong tập thể góp ý, phê bình. Sau đó, người chủ trì kết luận ưu, khuyết điểm của từng Đảng viên. Đảng viên tiếp thu và hoàn thiện bản tự kiểm điểm đó.


Đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên theo thủ tục thế nào?

Đảng viên cũng được đánh giá, xếp loại chất lượng theo 02 bước sau đây:

Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Căn cứ các tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn mức chất lượng nêu trên, Đảng viên tự xác định, xem xét và tự nhận mức chất lượng trong bản kiểm điểm Đảng viên: xuất sắc, tốt, trung bình hoặc kém.

Sau khi tự nhận mức chất lượng, Đảng viên báo cáo trước chi bộ trong cuộc họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên cuối năm.

Bước 2: Quyết định xếp loại chất lượng

Sau khi có bản tự kiểm điểm của Đảng viên, chi ủy hoặc bí thư chi bộ nếu không có chi ủy tổng hợp, cho ý kiến nhận xét để đề xuất mức xếp loại của từng Đảng viên.

Trong quá trình này, chi bộ có tiến hành thảo luận về mức xếp loại được đề xuất ở trên trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Việc quyết định xếp loại của Đảng viên được thực hiện thông qua hình thức bỏ phiếu. Sau khi bỏ phiếu, chi ủy sẽ tổng kết kết quả để báo cáo Đảng ủy cơ sở.

Sau khi có được báo cáo này, bộ phận giúp việc của cấp ủy tổng hợp, thẩm định báo cáo để xem xét quyết định xếp loại chất lượng Đảng viên.

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại Đảng viên cuối năm chi tiết và chuẩn nhất. Nếu còn gì thắc mắc, độc giả liên hệ 1900 6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

>> Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng và chuyên đề

Đánh giá bài viết:
(3 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục