Văn bản UBND lĩnh vực Cán bộ-Công chức-Viên chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 948 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
801

Quyết định 25/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và quản lý viên chức tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
802

Quyết định 370/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
803

Quyết định 21/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
804

Quyết định 1044/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc quy định chức danh, số lượng cán bộ xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
805

Quyết định 24/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
806

Quyết định 07/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
807

Quyết định 27/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
808

Quyết định 15/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
809

Quyết định 3768/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án “Thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với cán bộ y tế tại cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2013 - 2020”

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
810

Quyết định 4210/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, thị xã của Thành phố Hà Nội năm 2013

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
811

Quyết định 14/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
812

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
813

Quyết định 1588/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
814

Chỉ thị 10/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
815

Quyết định 09/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
816

Quyết định 3381/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch đào tạo sau đại học của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố giai đoạn 2013 - 2020

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
817

Quyết định 25/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
818

Quyết định 16/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định các ngành đào tạo phù hợp với các chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
819

Quyết định 11/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
820

Quyết định 13/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về