Văn bản UBND lĩnh vực Cán bộ-Công chức-Viên chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 952 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
781

Quyết định 11/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công; cán bộ, viên chức làm việc tại một số đơn vị thuộc Sở Y tế Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
782

Quyết định 11/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 21/2011/QĐ-UBND ngày 13/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ đi học đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước và mức thù lao đối với giảng viên, báo cáo viên trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
783

Quyết định 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định tiêu chí xác định số lượng và hướng dẫn việc kiêm nhiệm, bố trí các chức danh cán bộ, công chức cấp xã thuộc tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
784

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định về một số nội dung quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
785

Quyết định 447/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tại Thành phố

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
786

Quyết định 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức, biên chế công chức số lượng người làm việc, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
787

Quyết định 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức và giảng viên thỉnh giảng thuộc Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
788

Quyết định 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2020

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
789

Quyết định 55/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
790

Quyết định 61/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định 61/2010/QĐ-UBND ngày 31/08/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chế độ đối với cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác giữ các chức danh cán bộ và cán bộ không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
791

Quyết định 57/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
792

Quyết định 54/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
793

Quyết định 6284/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nâng cao chất lượng nguồn lực cho hệ thống chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
794

Quyết định 7153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố Hà Nội năm 2013

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
795

Quyết định 55/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định “Phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lâm Đồng"

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
796

Quyết định 44/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
797

Quyết định 47/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc công tác chuyên môn về công nghệ thông tin, viễn thông tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
798

Quyết định 47/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
799

Quyết định 44/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
800

Quyết định 6100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thi tuyển công chức Thành phố Hà Nội năm 2013 bằng phương thức thi trực tuyến trên máy tính

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về