Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 823 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
721

Quyết định 99/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 16/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2020
722

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc thu hút, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức dự bị cấp xã ban hành kèm theo Quyết định 08/2009/QĐ-UBND ngày 11/03/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 26/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2017
723

Quyết định 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức làm về công nghệ thông tin, viễn thông trong các cơ quan Đảng, Đoàn thể và Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 23/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2016
724

Quyết định 781/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015

Ban hành: 14/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2012
725

Quyết định 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Long An

Ban hành: 10/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2017
726

Quyết định 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức tỉnh Bến Tre

Ban hành: 01/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2017
727

Quyết định 39/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định mức phụ cấp cho cán bộ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới thành phố

Ban hành: 10/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2020
728

Quyết định 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang quy định về số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 04/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
729

Quyết định 6089/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện dự án Quy hoạch phát triển nhân lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2020

Ban hành: 28/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2012
730

Quyết định 5876/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về kinh phí tặng quà các đối tượng hưởng chính sách, cán bộ công nhân viên đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức, người cao tuổi và hỗ trợ hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Thăm hỏi tặng quà các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, chi bồi dưỡng cho các cán bộ và hỗ trợ tiền ăn đối tượng nuôi dưỡng, chữa trị tập trung nhân dịp Tết Nhâm Thìn 2012

Ban hành: 20/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2011
731

Quyết định 5863/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc nâng ngạch không qua thi đối với công chức đã có thông báo nghỉ hưu

Ban hành: 19/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2011
732

Nghị quyết 41/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An về chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Long An

Ban hành: 09/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2022
733

Quyết định 37/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định về phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 08/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2017
734

Quyết định 24/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chế độ thù lao cho cán bộ đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách các hội

Ban hành: 21/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2016
735

Quyết định 1866/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc Quy định tạm thời một số chính sách hỗ trợ cán bộ diện Thành ủy quản lý thực hiện luân chuyển

Ban hành: 18/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
736

Quyết định 27/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về việc đào tạo, quản lý và bố trí công tác đối với người được cử đi đào tạo theo Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 10/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2019
737

Quyết định 4157/QĐ-UBNDN của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình nhiệm kỳ 2011-2016

Ban hành: 08/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2011
738

Quyết định 1365/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc sửa khoản 2, Điều 2, Quyết định 1121/QĐ-UBND ngày 07/7/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 05/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2020
739

Quyết định 21/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chế độ đi học đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước và mức thù lao đối với giảng viên, báo cáo viên trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 13/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
740

Quyết định 13/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định tạm thời về tuyển dụng và nâng ngạch công chức

Ban hành: 21/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2015
Vui lòng đợi