Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 811 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
701

Quyết định 30/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 25/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2012
702

Quyết định 3792/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 24/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2013
703

Nghị quyết 80/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc bổ sung Nghị quyết 20/2010/NQ-HĐND ngày 15/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh, chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, khối phố và điều chỉnh chế độ trợ cấp mai táng đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 13/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2021
704

Quyết định 3556/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân cấp thẩm quyền quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức cho các đơn vị thuộc Thành phố

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 12/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2012
705

Nghị quyết 28/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch cho cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách công tác ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bãi ngang ven biển trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Chính sách;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 05/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2021
706

Quyết định 12/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và chính sách thu hút, khuyến khích người có trình độ sau đại học trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 21/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2015
707

Quyết định 36/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển; trình tự và thủ tục đánh giá; khen thưởng, kỷ luật; chế độ thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 31/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2016
708

Quyết định 11/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi bổ sung, điều chỉnh một số điều của Quyết định 103/2009/QĐ-UBND ngày 24/09/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 22/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2012
709

Quyết định 99/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 16/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2020
710

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc thu hút, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức dự bị cấp xã ban hành kèm theo Quyết định 08/2009/QĐ-UBND ngày 11/03/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 26/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2017
711

Quyết định 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức làm về công nghệ thông tin, viễn thông trong các cơ quan Đảng, Đoàn thể và Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 23/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2016
712

Quyết định 781/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 14/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2012
713

Quyết định 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Long An

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 10/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2017
714

Quyết định 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 01/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2017
715

Quyết định 39/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định mức phụ cấp cho cán bộ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới thành phố

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 10/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2020
716

Quyết định 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang quy định về số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 04/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
717

Quyết định 6089/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện dự án Quy hoạch phát triển nhân lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2020

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 28/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2012
718

Quyết định 5876/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về kinh phí tặng quà các đối tượng hưởng chính sách, cán bộ công nhân viên đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức, người cao tuổi và hỗ trợ hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Thăm hỏi tặng quà các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, chi bồi dưỡng cho các cán bộ và hỗ trợ tiền ăn đối tượng nuôi dưỡng, chữa trị tập trung nhân dịp Tết Nhâm Thìn 2012

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 20/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2011
719

Quyết định 5863/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc nâng ngạch không qua thi đối với công chức đã có thông báo nghỉ hưu

Lĩnh vực: Chính sách;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 19/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2011
720

Nghị quyết 41/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An về chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Long An

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 09/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2022
Vui lòng đợi