Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 777 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
641

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 25/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2013
642

Quyết định 1588/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 25/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2022
643

Chỉ thị 10/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 20/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2013
644

Quyết định 09/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 05/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2022
645

Quyết định 3381/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch đào tạo sau đại học của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố giai đoạn 2013 - 2020

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 29/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2013
646

Quyết định 25/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 24/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2016
647

Quyết định 16/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định các ngành đào tạo phù hợp với các chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 17/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2015
648

Quyết định 11/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 06/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2017
649

Quyết định 13/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 02/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
650

Quyết định 532/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 15/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
651

Quyết định 2310/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và công chức làm Thanh tra xây dựng cấp quận, cấp phường thuộc Thành phố Hà Nội năm 2013

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 28/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2013
652

Quyết định 916/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu là Chủ tịch tại các hội có tính chất đặc thù của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 07/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2013
653

Quyết định 06/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 29/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2019
654

Quyết định 634/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chế độ bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 28/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2013
655

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 25/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
656

Quyết định 05/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định quản lý và xét duyệt cán bộ công chức, viên chức đi nước ngoài

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 22/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2013
657

Quyết định 08/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 17/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2017
658

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 05/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2017
659

Quyết định 6509/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định 3792/QĐ-UBND ngày 24/07/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư kiếu lại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 22/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2013
660

Quyết định 5704/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch triển khai đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2013 - 2015 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 10/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2012
Vui lòng đợi