Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 736 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
621

Quyết định 5485/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Đề án thí điểm đào tạo 1000 công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn giai đoạn 2012 - 2015 của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 27/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2012
622

Quyết định 36/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 10/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2017
623

Quyết định 1332/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 27/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2018
624

Quyết định 3926/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Chỉ tiêu và Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo của Thành phố Hà Nội năm 2012

Ban hành: 05/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2012
625

Quyết định 18/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 31/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2012
626

Quyết định 37/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 30/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2020
627

Quyết định 30/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch

Ban hành: 25/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2012
628

Quyết định 3792/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 24/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2013
629

Nghị quyết 80/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc bổ sung Nghị quyết 20/2010/NQ-HĐND ngày 15/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh, chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, khối phố và điều chỉnh chế độ trợ cấp mai táng đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 13/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2021
630

Quyết định 3556/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân cấp thẩm quyền quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức cho các đơn vị thuộc Thành phố

Ban hành: 12/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2012
631

Nghị quyết 28/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc quy định mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch cho cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách công tác ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bãi ngang ven biển trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 05/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2021
632

Quyết định 12/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và chính sách thu hút, khuyến khích người có trình độ sau đại học trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 21/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2015
633

Quyết định 36/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển; trình tự và thủ tục đánh giá; khen thưởng, kỷ luật; chế độ thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 31/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2016
634

Quyết định 11/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi bổ sung, điều chỉnh một số điều của Quyết định 103/2009/QĐ-UBND ngày 24/09/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2012
635

Quyết định 99/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 16/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2020
636

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc thu hút, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức dự bị cấp xã ban hành kèm theo Quyết định 08/2009/QĐ-UBND ngày 11/03/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 26/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2017
637

Quyết định 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức làm về công nghệ thông tin, viễn thông trong các cơ quan Đảng, Đoàn thể và Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 23/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2016
638

Quyết định 781/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015

Ban hành: 14/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2012
639

Quyết định 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Long An

Ban hành: 10/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2017
640

Quyết định 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức tỉnh Bến Tre

Ban hành: 01/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2017
Vui lòng đợi