Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 769 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
601

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định về một số nội dung quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 07/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2020
602

Quyết định 447/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tại Thành phố

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 23/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2014
603

Quyết định 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức, biên chế công chức số lượng người làm việc, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 21/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2018
604

Quyết định 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức và giảng viên thỉnh giảng thuộc Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 14/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2014
605

Quyết định 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2020

Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 13/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2014
606

Quyết định 55/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 31/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2015
607

Quyết định 61/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định 61/2010/QĐ-UBND ngày 31/08/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chế độ đối với cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác giữ các chức danh cán bộ và cán bộ không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 31/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2014
608

Quyết định 57/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 31/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2020
609

Quyết định 54/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 02/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2013
610

Quyết định 6284/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nâng cao chất lượng nguồn lực cho hệ thống chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 28/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2013
611

Quyết định 7153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố Hà Nội năm 2013

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 26/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2013
612

Quyết định 55/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định “Phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lâm Đồng"

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 26/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2016
613

Quyết định 44/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 07/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2015
614

Quyết định 47/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc công tác chuyên môn về công nghệ thông tin, viễn thông tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 30/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2013
615

Quyết định 47/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 17/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2013
616

Quyết định 44/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 10/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2013
617

Quyết định 6100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thi tuyển công chức Thành phố Hà Nội năm 2013 bằng phương thức thi trực tuyến trên máy tính

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 09/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2013
618

Quyết định 52/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy và viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 25/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2017
619

Quyết định 35/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 10/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2013
620

Quyết định 29/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về mức hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 30/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2017
Vui lòng đợi