Danh mục

Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 2.686 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
61

Thông tư 29/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

Ban hành: 03/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2022
62

Quyết định 421/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương

Ban hành: 02/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2022
63

Quyết định 424/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương

Ban hành: 02/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2022
64

Quyết định 426/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương

Ban hành: 02/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2022
65

Quyết định 420/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương

Ban hành: 02/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2022
66

Quyết định 425/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương

Ban hành: 02/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2022
67

Quyết định 423/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

Ban hành: 02/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2022
68

Quyết định 766/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy định quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của Kiểm toán nhà nước

Ban hành: 01/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2022
69

Thông báo 726/TB-BYT của Bộ Y tế về kết luận của Thứ trưởng Trần Văn Thuấn tại buổi họp về công tác quản lý đào tạo liên tục cán bộ y tế

Ban hành: 01/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2022
70

Công văn 5456/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện quy định của pháp luật về viên chức và việc ký hợp đồng làm việc với viên chức

Ban hành: 01/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2022
71

Công văn 1782/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chủ trương tổ chức tập huấn cán bộ làm công tác giảm nghèo bền vững các cấp và Tổ trưởng Tổ tự quản giảm nghèo bền vững năm 2022

Ban hành: 01/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2022
72

Quyết định 28/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về số lượng và chế độ, chính sách đối với Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 31/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2022
73

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập

Xác thực: 30/05/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2022
74

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Xác thực: 27/05/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2022
75

Kế hoạch 1372/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác chăm sóc khách hàng ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2022

Ban hành: 24/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2022
76

Thông tư 04/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Ban hành: 23/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2022
77

Quyết định 15/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định 08/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2022
78

Quyết định 1698/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030

Ban hành: 19/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2022
79

Quyết định 769/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng kỳ thi tuyển công chức Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao năm 2022

Ban hành: 18/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2022
80

Quyết định 1579/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều động công chức

Ban hành: 12/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2022
Vui lòng đợi