Danh mục

Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 2.676 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
2641

Quyết định 1810/1999/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định về thi nâng ngạch công chức ngành khoa học và công nghệ

Ban hành: 20/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
2642

Quyết định 150/1999/QĐ-TCCP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc ban hành Quy chế thi nâng ngạch công chức

Ban hành: 12/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/1999
2643

Quyết định 466/1998/QĐ-TCCP-BCTL của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc ban hành Quy chế thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, nội quy thi tuyển, thi nâng ngạch công chức

Ban hành: 05/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/1999
2644

Pháp lệnh Cán bộ, công chức của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 02L/CTN

Ban hành: 26/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2006
2645

Quyết định 276-QĐ/NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy định đối với công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước được cử đi đào tạo

Ban hành: 14/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
2646

Quyết định 418/TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ trang phục đối với cán bộ, nhân viên thi hành án dân sự

Ban hành: 14/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
2647

Chỉ thị 206/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cử Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thứ trưởng các bộ và cấp tương đương tham gia các khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính Nhà nước tại Học viện hành chính Quốc gia

Ban hành: 05/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
2648

Quyết định 59/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc điều động công chức, viên chức biệt phái đến công tác tại các đơn vị trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 19/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
2649

Quyết định 63/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước thuộc Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ

Ban hành: 28/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
2650

Quyết định 376/TCCP-BCTL của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ ban hành Quy chế thi nâng ngạch công chức

Ban hành: 30/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
2651

Quyết định 819/TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành khí tượng thuỷ văn

Ban hành: 14/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/1996
2652

Quyết định 768/TTg của Thủ tướng Chính phủ về địa điểm tổ chức lễ tang đối với cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và đoàn thể từ trần tại Hà Nội

Ban hành: 27/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/1996
2653

Thông tư 32-TC/TCĐN của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 44-TC/TCĐN ngày 21/5/1994 quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ công tác ngắn hạn ở nước ngoài

Ban hành: 21/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
2654

Thông tư liên tịch 08 TT/LB của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ cấp phát trang phục cho cán bộ làm công tác quản lý thị trường

Ban hành: 21/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2018
2655

Quyết định 587/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của Giám đốc Sở Y tế

Ban hành: 23/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
2656

Quyết định 155/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phân cấp tạm thời quyền quyết định lương công chức, viên chức ngân hàng

Ban hành: 22/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
2657

Quyết định 202/TCCP-VC của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 08/06/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2015
2658

Quyết định 112/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phân cấp tạm thời thẩm quyền quyết định lương công chức viên chức ngân hàng

Ban hành: 31/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
2659

Thông tư 44-TC/TCĐN của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do nước ta đài thọ

Ban hành: 21/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2660

Thông tư 108 TC/HCVX của Bộ Tài chính quy định chế độ phụ cấp tiền tàu, xe cho công nhân viên chức Nhà nước được nghỉ phép hàng năm

Ban hành: 30/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2011
Vui lòng đợi