Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.589 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
2581

Công văn 1092/BHXH-TCCB của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc lập hồ sơ dự thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2014

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
2582

Thông tư 02/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn các ngạch công chức kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
2583

Quyết định 619/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
2584

Công văn 956/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2014

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
2585

Chỉ thị 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
2586

Công văn 1753/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về trọng dụng và đãi ngộ công chức có tài năng trong hoạt động công vụ

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
2587

Kế hoạch 56/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tập huấn kỹ năng công tác xã hội cho cán bộ, nhân viên, cộng tác viên làm công tác xã hội của Thành phố Hà Nội năm 2014

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
2588

Thông tư 33/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi nghề đối với người làm công tác dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
2589

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
2590

Quyết định 352/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
2591

Thông tư liên tịch 11/2014/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc, hy sinh, từ trần hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
2592

Công văn 1407/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 105/2012/NĐ-CP về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
2593
2594

Quyết định 1259/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung cụ thể đối với người dự tuyển thuộc đối tượng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào công chức xã, phường, thị trấn không qua thi tuyển thuộc Thành phố Hà Nội năm 2013

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
2595

Quyết định 326/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy chế xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức của cơ quan Thanh tra Chính phủ

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
2596
2597

Thông tư 07/2014/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
2598

Công văn 780/UBND-THKH của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định phân công công tác các thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
2599

Quyết định 760/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
2600

Quyết định 1000/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung cụ thể về tổ chức sát hạch và chấm phúc khảo bài thi trong kỳ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố Hà Nội năm 2013

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về