Danh mục

Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 2.683 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
2561

Công văn 1007/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc xếp lương viên chức quản lý doanh nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 31/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2008
2562

Công văn 1008/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chuyển xếp lương trong công ty nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 31/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2008
2563

Quyết định 782/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về chế độ phụ cấp cho nhân viên thú y các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cán bộ-Công chức-Viên chức;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 31/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2021
2564

Quyết định 338/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Cơ cấu tổ chức;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 29/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2008
2565

Công văn 2310/BCT-TĐKT của Bộ Công thương về việc đăng ký các danh hiệu thi đua

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 25/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2008
2566

Công văn 3363/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức và Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 25/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2008
2567

Công văn 3163/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc Hạch toán thu, chi chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2006-2010

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 20/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2008
2568

Quyết định 03/2008/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế đánh giá viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 19/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2008
2569

Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BKH-BNG của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn triển khai Bộ phận Xúc tiến đầu tư nước ngoài tại một số địa bàn trọng điểm

Lĩnh vực: Đầu tư;Chính sách;Cán bộ-Công chức-Viên chức;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 17/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2008
2570

Quyết định 47/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ Quyết định số 46/2004/QĐ-BNN ngày 01/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định tạm thời Tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 17/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2008
2571

Công văn 1637/VPCP-TCCB của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng các văn bản pháp luật về đào tạo cán bộ, công chức

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 14/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2008
2572

Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cán bộ-Công chức-Viên chức;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 13/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2008
2573

Chỉ thị 595/CT-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 12/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2008
2574

Công văn 751/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc chế độ đối với công nhân, nhân viên xây dựng công trình thuỷ điện

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 12/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2008
2575

Công văn 717/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chính sách đối với người lao động làm việc tại công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước

Lĩnh vực: Chính sách;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 10/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2008
2576

Quyết định 04/2008/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các ngạch Kiểm toán viên nhà nước

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 10/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2008
2577

Quyết định 12/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành Thể dục thể thao

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 10/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2008
2578

Thông tư 02/2008/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn một số quy định về thanh tra viên, cộng tác viên và việc cấp thẻ kiểm tra giao thông vận tải

Lĩnh vực: Giao thông;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 04/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2008
2579

Thông báo 1376/VPCP-TCCB của Văn phòng Chính phủ về việc quy định về bổ nhiệm ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 04/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2008
2580

Thông tư 02/2008/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi điểm b khoản 1 mục I Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 03/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2008
Vui lòng đợi