Danh mục

Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 2.600 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
2401

Quyết định 04/2008/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 17/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2008
2402

Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 của Quốc hội

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 13/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2008
2403

Quyết định 03/2008/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thống kê

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 12/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2009
2404

Quyết định 345/QĐ-UBDT của Uỷ ban Dân tộc về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 11/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2008
2405

Quyết định 46/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 31/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2008
2406

Quyết định 4856/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định về phân cấp và chế độ quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 21/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2012
2407

Quyết định 58/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 17/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2008
2408

Thông tư 88/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2008

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 14/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2008
2409

Công văn 6801/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc công tác dân số, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Vi phạm hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 10/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2008
2410

Thông tư liên tịch 21/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và định mức biên chế của các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 08/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2008
2411

Quyết định 07/2008/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 06/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2008
2412

Công văn 6868/BYT-YDCT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn kiểm tra bệnh viện y học cổ truyền năm 2008

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 06/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2008
2413

Quyết định 02/2008/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành biểu mẫu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 06/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2008
2414

Chỉ thị 55/2008/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2008 - 2012

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Khoa học-Công nghệ;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 30/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2008
2415

Công văn 6288/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc kế hoạch xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Cán bộ, công chức

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 23/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2008
2416

Quyết định 1253/2008/QĐ-TANDTC của Toà án nhân dân tối cao về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức ngành Toà án nhân dân

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 18/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2008
2417

Quyết định 3502/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bảng điểm kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2008

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 18/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2008
2418

Quyết định 5023/QĐ-BTC của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế xét chọn và điều động cán bộ đi công tác nhiệm kỳ tại Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 15/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2008
2419

Quyết định 5023/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế xét chọn và điều động cán bộ đi công tác nhiệm kỳ tại thương vụ Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 15/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2013
2420

Quyết định 127/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn

Lĩnh vực: Chính sách;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 15/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2008
Vui lòng đợi