Danh mục

Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 2.600 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
2361

Hướng dẫn 27-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về việc miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 26/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2019
2362

Quyết định 18/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định tạm thời về xử lý kỷ luật đối với cán bộ và cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 25/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2015
2363

Chỉ thị 2484/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc huy động cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 23/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2009
2364

Quyết định 365/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Luật cán bộ, công chức

Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 20/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2009
2365

Nghị định 27/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 19/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2009
2366

Thông tư 01/2009/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 19/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2009
2367

Quyết định 364/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 19/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2009
2368

Quyết định 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 17/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2022
2369

Công văn 1640/VPCP-HC của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung hướng dẫn khen thưởng công tác văn phòng

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 17/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2009
2370

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy định về việc thu hút, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức dự bị xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 11/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2017
2371

Quyết định 248/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án ABD cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 04/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2009
2372

Quyết định 1066/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chế độ định xuất cán bộ bán chuyên trách làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp quận, huyện và định xuất thường trực tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp xã

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 04/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2016
2373

Quyết định 69/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc bổ sung định biên và mức sinh hoạt phí đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn làm công tác khuyến nông cơ sở

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 04/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
2374

Công văn 62/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn theo Quyết định 169/2008/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Cán bộ-Công chức-Viên chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 02/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2009
2375

Quyết định 270/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước" thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008 đến năm 2012

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 27/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2009
2376

Quyết định 468/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 26/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2009
2377

Nghị quyết 770/2009/NQ-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung biên chế và số lượng thẩm phán của Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp năm 2009 và năm 2010

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 23/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2009
2378

Quyết định 33/QĐ-UBDT của Uỷ ban Dân tộc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 19/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2009
2379

Quyết định 178/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Trần Mai Hưởng giữ chức Tổng Giám đốc thông tấn xã Việt Nam

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 10/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2009
2380

Thông tư 04/2009/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên chuyên môn, kỹ thuật ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn công tác trên địa bàn cấp xã

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 21/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2009
Vui lòng đợi