Tăng giảm font chữ:

4 mẫu Báo cáo phổ biến người lao động thường sử dụng

Mẫu Báo cáo là một trong những biểu mẫu người lao động trong các doanh nghiệp thường sử dụng như báo cáo công việc, báo cáo kết quả kinh doanh…

Mẫu Báo cáo công việc
 

TÊN CÔNG TY

--------------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

 

….ngày… tháng....năm....

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC

Họ và tên:......................................................................... Chức vụ:..................................... Bộ phận công tác:...........................................................................

Thời gian thực hiện:

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

KẾT QUẢ VÀ SẢN PHẨM

(NẾU CÓ́)

ĐÁNH GIÁ CỦA

 PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN

1

..../.../.......

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

                        Ghi chú: File mẫu báo cáo đã gửi vào email của các bộ phận.

PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN

 

NGƯỜI BÁO CÁO

 

Mẫu Báo cáo kết quả thử việc


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

BÁO CÁO THỬ VIỆC

Kính gửi:

- Lãnh đạo Công ty....
- Trưởng Phòng/Ban....
-...

Tôi tên là: ....

Sinh ngày: ...

Số CMND/CCCD: ... Cấp ngày: ... Tại: ...

Thời gian thử việc: Từ ngày...tháng...năm...đến ngày...tháng... năm...

Vị trí/Chức vụ trong thời gian thử việc tại Công ty: ....

Phòng/Ban: ...

Người hướng dẫn: ...

Sau đây, tôi xin báo cáo kết quả các công việc mà tôi đã thực hiện trong thời gian thử việc:

STT

Công việc được giao

Người giao việc

Thời gian yêu cầu hoàn thành công việc

Kết quả công việc

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Kết quả cá nhân đạt được trong quá trình thử việc:…

Ý kiến đóng góp, đánh giá của cá nhân về quá trình thử việc tại công ty:…

Mong muốn, nguyện vọng của cá nhân sau quá trình thử việc tại công ty: …

......., ngày........ tháng........ năm..........

NGƯỜI BÁO CÁO

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Ý KIẾN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG/BAN...

TRƯỞNG PHÒNG/BAN...

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu Báo cáo kết quả công tác

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC

 

Người đi công tác:............................................... Bộ phận: .........................................................................

Thời gian:............................................................. Nơi đến: ..........................................................................

Nội dung chính công tác:..............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

1. Các công việc đã thực hiện được

STT

Nội dung công việc

Thời gian

Kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Các công việc chưa thực hiện được, lý do

STT

Nội dung chưa thực hiện

Lý do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Đề nghị

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

  1. Ý kiến nhận xét của quản lý

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

NGƯỜI LẬP

QUẢN LÝ

 

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh


https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/05/08/mau-bao-cao-ket-qua-kinh-doanh_0805173558.doc
 

Đơn vị báo cáo: .................

Địa chỉ:...............................

Mẫu số B 02 – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm………

Đơn vị tính:............

 

CHỈ TIÊU

số

 

Thuyết minh

Năm

nay

Năm

trước

1

2

3

4

5

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

01

 

 

 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

02

 

 

 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)

10

 

 

 

4. Giá vốn hàng bán

11

 

 

 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)

20

 

 

 

6. Doanh thu hoạt động tài chính

21

 

 

 

7. Chi phí tài chính

22

 

 

 

  - Trong đó: Chi phí lãi vay

23

 

 

 

8. Chi phí bán hàng

24

 

 

 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp

25

 

 

 

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

     {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}

30

 

 

 

 

11. Thu nhập khác

31

 

 

 

12. Chi phí khác

32

 

 

 

13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)

40

 

 

 

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)

50

 

 

 

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành

51

 

 

 

 

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52      

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 – 51 - 52)

60

 

 

 

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)

70

 

 

 

19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)

71

 

 

 

 
 

 

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

- Số chứng chỉ hành nghề;

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Lập, ngày ... tháng ... năm ...

Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Tình Nguyễn
Tình NguyễnTình Nguyễn

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Tải app LuatVietnam miễn phí tại đây

google play appstore

Chủ đề: Biểu mẫu