Tăng giảm cỡ chữ:

Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên và hướng dẫn chi tiết

Bản kiểm điểm cá nhân dành cho Đảng viên được ban hành kèm Hướng dẫn 16-HD/BTCTW của Ban Chấp hành Trung ương.

*** Lưu ý: Hiện nay, đã cập nhật Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên mới nhất theo Hướng dẫn 21.


Đảng viên miễn sinh hoạt Đảng không phải kiểm điểm?

Kiểm điểm tự phê bình, phê bình hằng năm là việc Đảng viên thường làm vào cuối năm để từng cá nhân tự soi, tự sửa mình. Từ đó làm căn cứ để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên.

Trong đó, khi tiến hành kiểm điểm, đánh giá, Đảng viên phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, kiên quyết bảo vệ cái đúng, quyết liệt đấu tranh cái sai, loại bỏ những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…

Đối tượng kiểm điểm gồm cá nhân, tập thể. Các đối tượng này phải làm kiểm điểm hằng năm. Trong đó, với cá nhân thì đối tượng kiểm điểm là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và Đảng viên trong toàn Đảng trừ Đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt Đảng.
 

Một số nội dung kiểm điểm của Đảng viên

Với riêng Đảng viên, Hướng dẫn 16-HD/BTCTW nêu rõ, những nội dung Đảng viên phải kiểm điểm gồm:

- Về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc;

- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ;

- Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm;

- Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước;

- Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có).

Đặc biệt: Đảng viên là công chức, viên chức thì khi kiểm điểm phải đi sâu vào làm rõ hiệu quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao, tinh thần chịu trách nhiệm, ý thức, thái độ phục vụ nhân dân…
 

bản kiểm điểm của đảng viên

Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên kèm hướng dẫn chi tiết (Ảnh minh họa)

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/11/20/mau-tu-kiem-diem-danh-cho-dang-vien_1109150907_2011154929.doc

ĐẢNG BỘ ...                                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: ...........                                                           .........., ngày.....tháng....năm.......

 

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm.............

 

Họ và tên:.................................... Ngày sinh:.........................................................

Chức vụ Đảng:........................................................................................................

Chức vụ chính quyền:.............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:...................................................................................................

Đơn vị công tác:......................................................................................................

Chi bộ......................................................................................................................

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

- Về tư tưởng chính trị………………………………..…………………………..

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống………………….……………………………..

- Về ý thức tổ chức kỷ luật………………………………………………………..

- Về tác phong, lề lối làm việc……………………..……………………………..

- Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện)………………………………………..…………..

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (Đảng, chính quyền, đoàn thể)………………………………………………….……………………………..

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm………...……….

- Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách……………………...….

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên)……………….……………

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm………………………………………..

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân……………………………………………………...

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm……………….…..

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại Đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□  Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

 

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:………............................................................................................................

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:...................................................

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy:..............................................................................

- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:..............................................................

 

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

 

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:.............................

 

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Chú thích:

(1) Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc: Thông thường nêu những ưu khuyết điểm về các tiêu chí sau:

- Về tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc; có tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

- Về ý thức tổ chức kỷ luật: Chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức; thực hiện tốt những điều Đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị…

- Về tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp…

(2) Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

- Tham gia đầy đủ các buổi hội họp, học nghị quyết do chi bộ và Đảng bộ tổ chức; đóng Đảng phí đầy đủ, kịp thời;

- Cố gắng học tập kinh nghiệm từ các cấp lãnh đạo, các anh chị đi trước, bạn bè, đồng nghiệp và từ thực tế công tác của bản thân để tham mưu, đề xuất đúng đắn, kịp thời, hoàn thành tốt công việc được giao…

(3) Hạn chế, khuyết điểm:

- Chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước;

- Chưa cương quyết trong xử lí vi phạm, làm việc còn nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình…

(4) Các mốc xếp loại, đánh giá gồm:

Theo quy định, khung tiêu chuẩn các mức chất lượng gồm 04 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ.

Căn cứ vào tình hình cụ thể của bản thân người viết kiểm điểm để tự nhận mức đánh giá, xếp loại của mình.

>> Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: Đảng viên Biểu mẫu