Quyết định 355/QĐ-BTC Danh mục báo cáo định kỳ trong kinh doanh bảo hiểm của Bộ Tài Chính

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
-------

Số: 355/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2021

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 nam 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 16/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 89/2020/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Thông tư số 105/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, Thông tư số 195/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn đánh giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm, Thông tư số 115/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, bãi bỏ Thông tư số 116/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản và Thông tư số 43/2016/TT-BTC ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi Điều 5 Thông tư số 116/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề về tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản,

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này là 7 chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, bao gồm:
- Năm (05) chế độ báo cáo mới;
- Bốn (04) chế độ báo cáo được sửa đổi, bổ sung (STT 57; 58; 63; 64; Phụ lục 06 kèm theo Quyết định 1898/QĐ-BTC ngày 25/9/2020 của Bộ Tài chính.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ (để th/h);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, QLBH (10b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

DANH MỤC

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 355 ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Bộ Tài chính)

Phần I:
DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ
1. Chế độ báo cáo mới

STT

Tên Báo cáo

Văn bản quy định chế độ báo cáo

I

BÁO CÁO GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1

Báo cáo chi tiết về tình hình hỗ trợ phí bảo hiểm khai thác hải sản

Thông tư số 115/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư số 89/2020/TT-BTC ngày 11/11/2020 của Bộ Tài chính

II

BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN GỬI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

 

Lĩnh vực phụ trợ bảo hiểm

2

Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm năm: Mẫu số 1- PTBH

Thông tư số 89/2020/TT-BTC ngày 11/11/2020 của Bộ Tài chính

3

Báo cáo danh sách cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm năm: Mẫu số 2-PTBH

Thông tư số 89/2020/TT-BTC ngày 11/11/2020 của Bộ Tài chính

4

Báo cáo tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới năm: Mẫu số 3-PTBH

Thông tư số 89/2020/TT-BTC ngày 11/11/2020 của Bộ Tài chính

5

Báo cáo tình hình sử dụng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm năm: Mẫu số 4- PTBH

Thông tư số 89/2020/TT-BTC ngày 11/11/2020 của Bộ Tài chính

2. Chế độ báo cáo được sửa đổi bổ sung

STT

Tên Báo cáo

Văn bản quy định chế độ báo cáo

I

BÁO CÁO GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

II

BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN GỬI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

 

Lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm

1

Báo cáo tình hình triển khai bảo hiểm tai nạn thuyền viên tháng và năm

Thông tư số 89/2020/TT-BTC ngày 11/11/2020 của Bộ Tài chính

2

Báo cáo tình hình triển khai bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị, ngư lưới cụ

Thông tư số 89/2020/TT-BTC ngày 11/11/2020 của Bộ Tài chính

 

Báo cáo khác

3

Báo cáo tự đánh giá, xếp loại của DNBH

Thông tư số 89/2020/TT-BTC ngày 11/11/2020 của Bộ Tài chính

4

Báo cáo tình hình tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (định kỳ quý)

Thông tư số 89/2020/TT-BTC ngày 11/11/2020 của Bộ Tài chính

Phần II.
CHI TIẾT NỘI DUNG CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TẠI
1. Tên báo cáo: Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm năm
1.1. Đối tượng thực hiện báo cáo: Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.
1.2. Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính
1.3. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 lần/năm
1.4. Văn bản quy định chế độ báo cáo: Thông tư số 89/2020/TT-BTC ngày 11/11/2020 của Bộ Tài chính
2. Tên báo cáo: Báo cáo danh sách cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm năm
2.1. Đối tượng thực hiện báo cáo: Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.
2.2. Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính
2.3. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 lần/năm
2.4. Văn bản quy định chế độ báo cáo: Thông tư số 89/2020/TT-BTC ngày 11/11/2020 của Bộ Tài chính
3. Tên báo cáo: Báo cáo tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới năm
3.1. Đối tượng thực hiện báo cáo: Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.
3.2. Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính
3.3. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 lần/năm
3.4. Văn bản quy định chế độ báo cáo: Thông tư số 89/2020/TT-BTC ngày 11/11/2020 của Bộ Tài chính
4. Tên báo cáo: Báo cáo tình hình sử dụng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm năm
4.1. Đối tượng thực hiện báo cáo: Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.
4.2. Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính
4.3. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 lần/năm
4.4. Văn bản quy định chế độ báo cáo: Thông tư số 89/2020/TT-BTC ngày 11/11/2020 của Bộ Tài chính
Thuộc tính văn bản
Quyết định 355/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 355/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 24/03/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Bảo hiểm
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!