Quyết định 2460/QĐ-BTC 2021 công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

Số: 2460/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH BẢO HIỂM THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

 

________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định về bảo him cháy, nbắt buộc;

Căn cứ Thông tư s 16/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo him.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 chế độ báo cáo định kỳ được sửa đổi, bổ sung 02 chế độ báo cáo (số thứ tự 46 và 48) và bãi bỏ 01 chế độ báo cáo định kỳ (số thứ tự 47) tại Phụ lục 06 ban hành kèm theo Quyết định số 1898/QĐ-BTC ngày 25/9/2019 của Bộ Tài chính công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ (để t/h);
- Cng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, QLBH b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Chi

DANH MỤC

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 2460/QĐ-BTC ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính)

Phần I.
DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ
1. Danh mục báo cáo

STT

Tên báo cáo

Văn bản quy định chế độ báo cáo

1

Báo cáo doanh thu, bồi thường bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Điểm c khoản 2 Điều 2 Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

2

Báo cáo tình hình thu, nộp từ bảo hiểm cháy, n bt buộc cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy

Điểm d khoản 2 Điều 2 Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định về bảo him cháy, nổ bắt buộc.

2. Danh mục báo cáo bãi bỏ

STT

Tên báo cáo

Văn bản quy định chế độ báo cáo

1

Báo cáo kết quả kinh doanh bảo hiểm cháy, nbắt buộc

Điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định về bảo him cháy, nbắt buộc.

Phần II.
CHI TIẾT NỘI DUNG CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TẠI PHẦN I. DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ
1. Tên báo cáo: Báo cáo doanh thu, bồi thường bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

1.1. Đối tượng thực hiện báo cáo: Doanh nghiệp bảo hiểm.

1.2. Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm).

1.3. Tần suất thực hiện báo cáo: Hàng năm.

1.4. Văn bản quy định chế độ báo cáo: Điểm c khoản 2 Điều 2 Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
2. Tên báo cáo: Báo cáo tình hình thu, nộp từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy

2.1. Đối tượng thực hiện báo cáo: Doanh nghiệp bảo hiểm.

2.2. Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Công an (Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ).

2.3. Tần suất thực hiện báo cáo: 6 tháng, hàng năm.

2.4. Văn bản quy định chế độ báo cáo: Điểm d khoản 2 Điều 2 Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

thuộc tính Quyết định 2460/QĐ-BTC

Quyết định 2460/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2460/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Chi
Ngày ban hành:17/12/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Bảo hiểm
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bãi bỏ Báo cáo kết quả kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Ngày 17/12/2021, Bộ Tài chính ra Quyết định 2460/QĐ-BTC về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Theo đó, công bố 02 chế độ báo cáo định kỳ được sửa đổi, bổ sung tại số thứ tự 46 và 48, Phụ lục 06 ban hành kèm theo Quyết định 1898/QĐ-BTC ngày 25/9/2019. Chế độ báo cáo định kỳ được sửa đổi, bổ sung gồm: Báo cáo doanh thu, bồi thường bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; Báo cáo tình hình thu, nộp từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy.

Ngoài ra, bãi bỏ quy định Báo cáo kết quả kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại số thứ tự 47, Phụ lục 06 ban hành kèm theo Quyết định 1898/QĐ-BTC ngày 25/9/2019.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định2460/QĐ-BTC tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi