Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Bảo hiểm

Có tất cả 129 văn bản: Bảo hiểm
101

Quyết định 522/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Luật Bảo hiểm y tế Thành phố

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 01/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2016
102

Chỉ thị 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Chính sách;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 30/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2016
103

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Bảo hiểm;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 28/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2021
104

Quyết định 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định quản lý, lập danh sách mua, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 23/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2016
105

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2016

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 09/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2016
106

Quyết định 51/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy trình thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 13/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2015
107

Quyết định 32/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định quản lý, lập danh sách mua, cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 28/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2015
108

Quyết định 47/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định mức hỗ trợ mua bảo hiểm y tế đối với đối tượng là học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục quốc dân và người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bản tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 12/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2015
109

Quyết định 28/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Chính sách;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 12/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2015
110

Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 17/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2015
111

Quyết định 15/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc quy định phân cấp quản lý thực hiện bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng; trẻ em dưới 6 tuổi; người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Chính sách;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 26/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2015
112

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 24/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2015
113

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 163/2014/NQ-HĐND ngày 22/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 - 2020

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 18/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2015
114

Quyết định 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy trình thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 13/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2015
115

Quyết định 4386/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố dịch vụ công trong giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp thí điểm thực hiện cơ chế một cửa tại Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Nội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 22/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2014
116

Quyết định 6827/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 12/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2013
117

Quyết định 3651/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 32-CTrHĐ/TU ngày 08/04/2013 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 05/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2013
118

Quyết định 5702/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 10/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2012
119

Quyết định 5063/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 02/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2012
120

Quyết định 345/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý thực hiện bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Chính sách;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 20/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2015
Vui lòng đợi