Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 2.012 văn bản: Bảo hiểm
1921

Quyết định 361/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Cán bộ-Công chức-Viên chức;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 04/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2008
1922

Công văn 1009/BLĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về tiền lương tối thiểu làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 31/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2008
1923

Thông báo 79/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp với các Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành về tổ chức Bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 25/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2008
1924

Quyết định 282/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công triển khai thực hiện Kết luận số 20-KL/TW ngày 28/01/2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá X về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 - 2012

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 14/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2008
1925

Quyết định 32/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 27/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2008
1926

Quyết định 1333/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Quyết định số 902/QĐ-BHXH ngày 26/6/2007 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 21/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2008
1927

Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thủ tục buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền bảo hiểm xã hội chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 18/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2008
1928

Thông tư 02/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 31/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2008
1929

Quyết định 13/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 18/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2008
1930

Công văn 29/BHXH-TN của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 11/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2014
1931

Nghị định 190/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 28/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2008
1932

Thông tư 156/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 20/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2008
1933

Thông tư 155/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 20/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2008
1934

Nghị định 184/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 17/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2007
1935

Quyết định 102/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 14/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2007
1936

Công văn 7195/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ về việc quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 11/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2007
1937

Thông tư liên tịch 14/2007/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30/3/2007 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 10/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2007
1938

Công văn 4992/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chứng từ chi hỗ trợ đại lý bảo hiểm

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 30/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2007
1939

Công văn 4388/BHXH-CĐCS của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện di chuyển hồ sơ hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 26/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2010
1940

Quyết định 96/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 23/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2007
Vui lòng đợi