Danh mục

Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 2.138 văn bản: Bảo hiểm
1921

Công văn 9490/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Luật Bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 26/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2009
1922

Công văn 4002/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 22/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2009
1923

Công văn 7341/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc dự thảo Quyết định về điều lệ tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 20/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2009
1924

Thông tư 34/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 16/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2009
1925

Công văn 3686/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thu bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 14/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2009
1926

Công văn 3668/BHXH-KHTC của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về kế hoạch thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội 5 năm 2011 - 2015

Lĩnh vực: Đầu tư;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 13/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2009
1927

Công văn 3847/LĐTBXH-TC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xác định nhu cầu, nguồn thực đóng góp Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị định 127/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm thất nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 12/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2009
1928

Công văn 3784/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 07/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2009
1929

Công văn 6854/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư từ vay quỹ Bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 02/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2009
1930

Công văn 3676/LĐTBXH-NCC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ bảo hiểm y tế và mai táng phí theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 01/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2009
1931

Thông báo 260a/TB-BTC của Bộ Tài chính về ý kiến kết luận của lãnh đạo Bộ Tài chính tại cuộc họp thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc phối hợp thực hiện cải cách thủ tục hành chính thu, nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 30/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2009
1932

Công văn 2090/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc đăng ký quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Lĩnh vực: Xây dựng;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 29/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2009
1933

Công điện 1801/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 28/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2009
1934

Công văn 6644/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc cho vay vốn từ quỹ bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 24/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2009
1935

Quyết định 102/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi Điểm 1, Điều 1 Quyết định 43/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định mức trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng do xã, phường, thị trấn quản lý và các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 23/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2009
1936

Quyết định 1199/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thành lập Bảo hiểm thất nghiệp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 22/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2009
1937

Công văn 3408/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện đối với bà mẹ thuộc Làng trẻ em SOS Việt Nam

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 22/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2009
1938

Công văn 3209/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt giá thu một phần viện phí các dịch vụ kỹ thuật

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 08/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2009
1939

Quyết định 1071/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 01/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2009
1940

Công văn 3260/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 01/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2009
Vui lòng đợi