Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 2.034 văn bản: Bảo hiểm
1901

Công văn 23/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu

Ban hành: 06/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2009
1902

Công văn 22/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chế độ bảo hiểm xã hội đối với người bị kỷ luật buộc thôi việc

Ban hành: 06/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2009
1903

Công văn 4652/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thanh toán vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế theo chế độ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2009
1904

Nghị định 134/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2009
1905

Công văn 8895/BYT-BH của Bộ Y tế về việc hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ban hành: 30/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2009
1906

Quyết định 5205/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế

Ban hành: 30/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2009
1907

Quyết định 42/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm y tế thuộc Bộ Y tế

Ban hành: 30/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2008
1908

Công văn 4878/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội

Ban hành: 24/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2008
1909

Thông báo 346/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp bàn về việc chuyển Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ban hành: 23/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2008
1910

Thông tư 126/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2008
1911

Quyết định 170/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

Ban hành: 18/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2008
1912

Nghị định 127/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 12/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2008
1913

Nghị định 122/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng

Ban hành: 04/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2008
1914

Công văn 13994/BTC-BH của Bộ Tài chính về bảo hiểm trong hoạt động xây dựng

Ban hành: 19/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2008
1915

Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 của Quốc hội

Ban hành: 14/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2008
1916

Quyết định 4969/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 10/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2015
1917

Nghị định 114/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phá sản đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và tài chính khác

Ban hành: 03/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2008
1918

Công văn 12143/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc bổ sung ngân sách năm 2008 để thực hiện điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội

Ban hành: 13/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2008
1919

Quyết định 4812/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

Ban hành: 08/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2012
1920

Công văn 6857/BYT-BH của Bộ Y tế về việc thực hiện bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo

Ban hành: 06/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2008
Vui lòng đợi