Danh mục

Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 2.145 văn bản: Bảo hiểm
1861

Quyết định 777/QĐ-BHXH của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Ban hành: 17/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2010
1862

Công văn 1885/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc giải quyết vướng mắc về công tác giám định khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ban hành: 11/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2010
1863

Quyết định 611/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi năm 2010 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 06/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2010
1864

Công văn 2569/BYT-BH của Bộ Y tế về việc điều chỉnh một số nội dung liên quan đến bảo hiểm y tế theo Nghị định số 28/2010/NĐ-CP

Ban hành: 27/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2010
1865

Công văn 1477/BHXH-CSYT của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc báo cáo tình hình thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người bị tai nạn giao thông

Ban hành: 26/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2010
1866

Công văn 1419/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện theo mức lương tối thiểu chung 730.000đ

Ban hành: 20/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2010
1867

Thông tư 15/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25/03/2010 và Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/03/2010 của Chính phủ

Ban hành: 20/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2010
1868

Công văn 1274/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 13/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2010
1869

Công văn 1244/BHXH-CSYT của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc ban hành bổ sung mẫu biểu thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ban hành: 09/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2010
1870

Quyết định 561/QĐ-BHXH của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc ban hành phần mềm ứng dụng "Hệ thống thông tin quản lý thu, số thẻ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế"

Ban hành: 07/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2010
1871

Công văn 1188/BHXH-CSXH của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội

Ban hành: 06/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2010
1872

Thông tư 07/2010/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Ban hành: 05/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2010
1873

Công văn 1160/BHXH-BC của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thu, hoạch toán, quản lý và sử dụng khoản thu phí cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế

Ban hành: 01/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2010
1874

Nghị định 29/2010/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Ban hành: 25/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2010
1875

Quyết định 537/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 24/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2010
1876

Công văn 665/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện phụ cấp khu vực

Ban hành: 09/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2010
1877

Công văn 659/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội theo Công văn số 268/LĐTBXH-BHXH

Ban hành: 08/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2010
1878

Thông tư liên tịch 25/2010/TTLT-BQP-BYT-BTC của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, tổ chức thực hiện Bảo hiểm y tế đối với người lao động trong quân đội và thân nhân quân nhân tại ngũ

Ban hành: 05/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2010
1879

Nghị định 13/2010/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/04/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

Ban hành: 27/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2010
1880

Công văn 565/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tạm thời quản lý, sử dụng kinh phí chi quản lý Bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 27/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2010
Vui lòng đợi