Văn bản Luật Bảo hiểm

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.332 văn bản: Bảo hiểm
41

Nghị quyết 19/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng đã được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2023 - 2025

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
42

Nghị quyết 48/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023 - 2025

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
43

Nghị quyết 143/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng khác tham gia bảo hiểm y tế do ngân sách địa phương đảm bảo

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
44

Nghị quyết 93/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc quy định chính sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023-2025

Lĩnh vực: Chính sách, Bảo hiểm Tải về
45

Nghị quyết 86/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định chính sách hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2026

Lĩnh vực: Chính sách, Bảo hiểm Tải về
46

Nghị quyết 49/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chính sách hỗ trợ đối với một số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2022 - 2025

Lĩnh vực: Chính sách, Bảo hiểm Tải về
47

Quyết định 3610/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố công khai số liệu bổ sung dự toán chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ nguồn ngân sách Nhà nước đảm bảo; bổ sung dự toán chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm Tải về
48

Nghị quyết 25/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về việc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Chính sách, Bảo hiểm Tải về
49

Kế hoạch 8099/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Bảo hiểm, Thông tin-Truyền thông Tải về
50

Công văn 6979/BYT-BH của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Mục 3 Nghị quyết 144/NQ-CP ngày 05/11/2022 của Chính phủ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
51

Công văn 6914/BYT-BH của Bộ Y tế về việc đôn đốc triển khai thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
52

Thông tư 23/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Lĩnh vực: Bảo hiểm, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
53

Quyết định 3511/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công theo Quyết định 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm Tải về
54
55
56
57

Công văn 3511/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường các giải pháp thực hiện giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp những tháng cuối năm 2022

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm Tải về
58

Quyết định 3503/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
59

Quyết định 3502/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố công khai số liệu điều chỉnh phân bổ dự toán chi bảo hiểm xã hội từ quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo, chi bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm 2022

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
60

Thông tư 70/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Bảo hiểm Tải về